Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

شد . گفت

|

شب که از آن راه گذ شت سرنگون بچاه افتاد وبمرد

در ضیاک پادشاه شد . بعد از آن ابلیس ہمیشہ اطعمه لذيذ تیار کرده بضحاک میخورانید و در آن زمان بجز نان و میوه خوراک مردم نبود . تركيب طعام ای لذیذ از ابليس ظاهر شد • روزی ابلیس بیضہ مرغ پخته آورد ضحاک بخورد و بسیار راضی

زچہ خواہی بد هم ۱۰ پلیس گفت میخواهم کہ ہر کتف شاه را بوسے درہم تا عزت من بیفزاید شاه قبول کرد و ابليس بوسے داد و غایب شد • في الغور در مار سیاه بر ہر دو کتف ضحاک سر بر آوردند و بعد ساعتی ابلیس بصورت طبيبي نزد ضحاک آمد و گفت که اکنون زندگی تو محال است ليكن اگر مغز سر آدمی غذای آن مار کنی ترا نجات باشد روزی کہ مغز سر انسان به یشان ند ہی جگر تو خورند . این بگفت و رخصت شده و این مكر ابلیس بر آن بود کے نسل انسان کم شود مگر نہ دانست که خدای تعالی حافظ نسل آدمی است

[ocr errors]

SECTION IT. 6. (a) Explain the following :

(
(3)

(1) دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنہ انگیز (2) چرا کاری کند عاقل کہ باز آید پشیمانی

اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش
کہ گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت
آن سرد کوفتن - عینک زدن - تغافل کردن

من

(6) Explain the following idioms and illustrate their use :

7. How many Arabic letters are there in the Persian alphabet ? Name them. What particular letters do not occur in Arabic and are purely Persian ?

How many

Enumerate teters . How many ملفوظی - مسروری - مکتوبی and what are their قمری and شمسی And what letters are called

characteristics ?

8, Translate into English:

کمال

آدم از علم و ابد بنی آدم نه از حشمت و جاه و مال و منال چو شمع از پی علم باید گداخت کہ بی علم نتوان خدا را شناخت

باشد طلبگار علم خرد مذی کہ گرم است پیوسته بازار علم کسی را که شد در ازل بخت یار طلب کردن مام کرد اختیار طلب کردن علم شد بر تو فرض وگر واجب است از پیش قطع ارض

2, Translate into Persian :

A wolf clothing himself in the skin of a sheep, and getting in among the flock, by this means took the opportunity to devour many of them. At last the shepherd discovered him, and cunningly fastening a rope about his neck, tied him op to a tree which stood hard by: Some other shepherds happen. ing to pass that way and observing what he was about, drew near and expressed their amazement at it. * What,' says one of them, brother, do you make hanging of sheep ?' No,' rep'ied the other, but I make hanging of a wolf whenever I catch him, though in the habit and garb of a sheep." Then he showed them their mistake, and they applauded the justice of the execation,

FRIDAY, 8TH NOVEMBER.
[2 P.M, TO 5 P.M.]

FRENCH.

12

1. (a) What is the difference in meaning according as the following words are masculine or feminine :—Terre-neuve, critique, trompette, manche, paillase, enfant.

(6) Give the feminine of-Chanteur, coq, singe, cochon, loup, bénin, fou, eux, nouveaune.

(c) Give the plural of–Bail, bleu, detail, déficit, chefieu, abatjour, unc. basse cour, troisquarts, nouveaune.

(d) Give the diminutives of— Ver, oiseau, agneau, lion, maison.

2. When is in translated into French by dani, en, and when by de ?

Translate:- In the reign of; in the beginning ; in that way; in the future ; in the middle of ; in summer ; in spring.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

3. How are possessive adjectives translated when the object possessed forms part of the possessor ?

Translate :-(a) I am going to the barber's to have my hair cut; (b) shut your eyes and open your mouth,

In what cases does & verb having several subjects, agree only with the last one ?

4. Explain the difference between-La flotte de France and la flotte de la France ; à la campagne and en province ; convenir de and convenir à; fabriquant and fabricant ; épouser, se marier, and marier ; bouche, guenle and embouchure; cloche, sonnetle, and grelot; depuis, pendant and pour.

5. Give the Present Infinitives, and the Present and Past Participles of— Il vit ; nous défimes, il fant, il élit, enfuyons nous, il décherra, je naquis, que je croisse, qu'il vit. 6. Translate into English :

(a) Ce monsieur est à même de payer, car il a de quoi,
() Vous avez fait cela à bon oscient ; je ne m'y suis jamais attendu.
(c) Il cient beaucoup de sa mère.
1d) On lui avait appris qu'elle pouvait tirer parti de son esprit, elle

n'y pensait pas.
(e) Son parti fut pris sur-le-champ.
7. Translate into French :-

(a) A few days more or less will make no difference in the matter.
(6) Is that the pen you are looking for? Yes, it is.
(c) What I complain of is one thing, and what you are alluding to

is another,
(d) How pale you are! What is the matter with you ?
(e) We shall have a fine game at cricket on Monday week; will you

join us ? (f) Do not fail to come this evening; he tried to do it but failed;

the bauk failed.

9

8. Translate into English :

Je ne crois pas qu'il y sit rien au monde de plus riant que les idées qui s'eveillent daus le coeus d'une mère à la vue du petit soulier de son enfant: surtout si c'est le soulier de fête, des dimanches, du baptême; le soulier brodé jusque sous la semelle ; un soulier avec lequel l'enfant v'a pas encore fait un pas. Ce soulier-là a tant de grâce et de petitesse, il lui est si impossible de marcher, que c'est pour la mère comme si elle voyait son enfant Elle lui sourit, elle lui baise, elle lui parle ; elle se demande s'il se peut, en efet, qu’un pied soit si petit; et, l'enfant fat-il absent, il suffit du joli sonier pour lui remettre sous les yeux !a douce et fragile créature. Elle croilt le voir elle le voit, tout entier, vivant, joyeux, avec ses mains délicates, sa tête ronde, ses lèvres pures, ses yeux sereins dont le blanc est blen. Si c'est l'hiver, il est là, rampe sur le tapis, il escalade laborieusement un tabouret, et la mère tremble qu'il ne s'approche du feu. Si c'est l'été, il se traîne dans la cour, dans le jardin, arrache l'herbe d'entre les pavés, regarde naivement les grands chiens, les grands chevaux, sans peur, joue avec les coquillages, les fleurs, et fait gronder le jardinier, qui trouve le sable dans les plates-bandes et la terre dans les allées. Tout rit, tout brille, tout jove autour de lui comme lui, jusqu'au souffle d'air et au rayon de soleil qui. s'ébattent à l'enxi dans les boucles follettes de ses cheveux. Le soulier montre tont cela à mère, et lui fait fondre le coeur, comme le feu ane cire.

9. Translate into French :

The captain gave an account of all that bad happened to him and the ship, and to the great delight of Alice, who was with her father, he told them of the good fortune that had attended Whittington's venture. Mr. Fitz varren immediately sent for Dick to hear of his good fortune, and told him that it was a just reward granted by heaven for bis patience under bard trials, and for his good conduct and industry. When the boxes and bales containing the treasures sent by the African King and Queen to the owner of the cat were displayed before the astonished youth, he burst into tears, and implored bis zraster to take all, if be would but continue to be bis friend. But the merchant would touch none of it, declaring it to belong to Whittington, and to him alone. Before the captain took his leave, he said to Dick playfully, “I have another present for you from the African Queen,” and calling to a sailor below, ordered him to bring up the wicker basket, out of which leaped Mrs. Puss, to the great joy of her former master; and right happy was she to see him again, purring round him, and rubbing her head against his face when he took her up in his arms. For the rest of her days she continued to live with her grateful master.

25

FRIDAY, 8TH NOVEMBER.

(2 P.M. TO 5 P.M.]

PORTUGUESE.

25

1. Translate into English :

Os gregos, polidos a pouco e pouco, se julgaram em estado de se poderem governar por si mesmos e a maior parte das cidades se formaram em rópul·licas; para não lumultuare n tiveram sempre a fortuna de terem sabios legisladores que as souberam conter nos seus limites. Leis escriptas n’uip estilo simples e em peqnerio numero serviam de freio aos povos e os epäireitavam para o bem coinm in A idea de liberdade que inspirava um tal procedimento era formosa ; porque os gregos a representavain sajeita á Lei, isto é, á razão, que todo o povo reconhecia. Tinham medo de que

os homens não abusassem. Os magistrados, que eram tratados com summo
respeito em quanto durava o tempo do seu ministerio, entravam na classe de
qualquer particular logo que espirava o sen governo e ficavam sem mais
distincção do que a boa fama de seu merecimento. A Lei era senbora ; &
Lei repartja os cargos, regulava a jurisdicção, e era severa em castigar sem
do' todo aquelle que tinha desempenbado inal o seu officio. Não dirri se
todas estas ideas eram mais especiosas do que solidas; o que é certo é que
vogavam pela Grecia, que se tinham apoderado dos corações até preferirem
os descontos, que traz ccmsigo a liberdade, aos defeitos inseparaveis de uma
subordinação legitima, ainda que sejam muito menores.
2. Translate into Portuguese :

25 When the tidings reached Lisbon of this wonderful bark, anchored in the Tagus, freighted with the people and productions of a newly-discovered world, the effect may be more easily conceived than described. Lisbon, for nearly a century, had derived its chief glory from its maritime discoveries ; but here was an achievement that eclipsed them all. Curiosity could scarcely have been more excited had the vessel come freighted with the wonders of another planet. For several days the Tagus presented a say and moving pirture, covered with barges and bonts of every kind. From morning till night the vessel was thronged with visitors, among whom were cavaliers of high distinction, and various officers of the crown.

All hung with rapt attention upon the accounts șiven by Columbus and his crew of the events of their voyage, and of the New World they had discovered, and gazed with insatiable curiosity upon the specimens of unknown plants and animals, but above all, upon the Indians, so different from any race of men hitherto known. Some were filled with generous enthusiasm at the idea of a discovery 60 sublime and beneficial to ma' kind; while others repined at the incredulity of the king and his councillors, by which so immense an acquisition had been for ever lost to Portugal.

3. What are adjectivos adv erbiad os ? How are they declined ? Give 5 examples.

4. Define verbos defectivos. Distinguish between rerbos impessoaes and 10 pessoaes. Give examples.

5. In how many different ways is the gerund used in Portuguese ? 12 6. Give(a) the past participles of matır, saltar, insurgir, encher, agradecer ; 5 (b) the feminine of abbade, barão, poeta ;

3 (c) the gender of official, personagem, lente, capital, rubi.

7 7. Define idiotismo and barbarismo.

Illustrate your answer by

8 esainples.

FRIDAY, 8TH NOVEMBER.

[2 P.M. TO 5 P.M.)

MARATHI.

6

l. (@) Paraphrase

जी कृष्णागुरु ताप वारुनि सुखें दे स्वाश्रिता पन्नगा, ,
त्यांनि प्रभु संश्रिता प्रिय करी, नानि आपन्नगा;
या कृष्णा गुरुला त्रितापपरमक्लेशात जे भेटले,
त्यांचे तापशिखी अशेष शमले, नाही पुन्हा पेटले.
(6) Scan the first line of the above stanza and name the metre.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »