Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

masc.

[ocr errors]

ADJECTIVES OF THE FIRST AND SECOND DECLENSION.

EXERCISES. Bonūs, bồnă, bónům, good.

Benignus gener. LibeSingular.

Plural.

ralis socer. Formosa filia. masc. fem. neut.

fem. neut. Fortis filius. Amabilis puN. Bonės, bónă, bonum, N. Böni, bonæ, bõnă,

ella. Mitis vir. Una hora. G. Boni, bonæ, boni, G. Bonorum, bonārům, bonorum,

Mitis aura.

Atra cura. D. Bono, bonæ, bono, D. Bonis, bonis, bonis, A. Bonům, bonām, bonům, A. Bonos, bonás, bonă, Magna stella. Mite poV. Boně, bonă, bonum, V. Boni, bonæ, bonă, mum. Hilaris fæmina. BoA. Bono, bonâ, bono; A. Bonis, bonis, bonis.

num exemplum. Difficile Těněr, těněră, těněrům, tender.

principium Doctus vir. N. Těněr, těněră, těněrům, N. Těněri, těněræ, těněră, Carus socius. Magna pru. G. Teneri, teneræ, teneri, G. Tenerörům, -ārům, -orům,

dentia. Pretiosa gemma. D. Tenero, teneræ, tenero, D. Teneris, teneris, teneris, A. Tenerům, tenerăm, tenerům, A. Teneros, tenerās, teneră,

Utilis poeta. Fidus ami. V. Teněr, teneră, tenerům, V. Teneri, teneræ, teneră, cus. Pauper homo. Dives A. Tenero, tenerâ, tenero; A. Teneris, teneris, teneris.

stultus. Perniciosa lex. Pülchăr, pulchră, pūlchrům, fair.

Medicabilis amor, Bonus N. Pulchěr, pulchră, pulchrům, N. Pulchri, pūlchræ, pulchră,

animus. Fulvus ager.Casta G. Pulchri, pulchræ, pulchri, G. Pulchrorům, -ārům, - rům, D. Pulchro, pulchræ, pulchro, D. Pulchris, pulchris, pulchris,

fæmina. Vafra vulpes. AsA. Pulchrům, pulchrăm, pulchrům, A. Pulchros, pulchrās, pulchră, sidua apis. Multus honor. V. Pulchěr, pulchră, pulchrům, V. Pulchri, pulchræ, pulchră, Parvum agmen. Clamosus A. Pulchro, pulchrâ, pulchro; A Pulchris, pulchris, pulchris.

risus. Nigra felis. Miser Unūs, ună, únům, one.

bufo. Misera ovis. Ruber N. Unús, ünă, únům, N. Uni, unæ, ünă,

draco. Prospera vitis. Ve. G. Uniŭs, unińs, unius, G. Unorům, unārům, unorům,

rus honor, Rigidus Aquilo. D. Uni, uni, uni,

D. Unis, unis, unis, A. Unům, unăm, unům, A. Unos,

unās,

Pallidus timor. Falsum

ună, V. Uné, ună, unům,

V. Uni, unæ, ună, omen. Purum ebur, Ob A. Uno, unâ,

uno;
A. Unis,
unis, unis.

tusum telum, Acidum vi ADJECTIVES OF THE THIRD DECLENSION.

num. Horrida bella. Tumi. Félix, felix, fēlix, happy.

dum flumen. Raucus Auc. N Fēlix, felix, felix, N. Fėlicēs, fēlicēs, felicia, tus. Claudus manus. Dulce G Fēlicis, félicis, félicis, G. Félicium, fēliciúm, fēliciům, D Fēlici,

pomum. Maturus fructus, félici,

D. Fēlicībūs, fēlicībůs, fēlicibús, A. Felicěm, fēlīcēm, fēlix,

A. Félicēs,

fēlictă,

Ferox latro. Grandis aula V. Félix, felix, félix,

V. Félices,

fēlicés,

feliclă, Brevis vita. Fragile filum, A. Fėlice, v. félici, &c. A. Fēlicībús, fēlicibus, fēliclbús. Velox cervus.

Subtilis ra. Lênis, lėnis, leně, mild.

tio. Terrestris res. Pernix N. Lēnys, lenys, lēně, N. Lénés, lēnēs, lêniả, ala. Immanis lacus. Sa, G. Lenis, lenys, lenis, G. Lenžům, lenžům, lenjům,

gax vultus. Ignobile no. D. Leni,

leni,

leni, D. Lenībūs, lenībůs, lenybės, A. Leněm, leněm, leně, A. Lenės, lenės, lență,

men. Terribilis lues. Turpe V. Lenis, lenis, leně, V. Lenēs, lenés, lenţă,

crimen. Triste negotium. A. Leni, leni, leni;

A Lenībůs, lenibús, lenibús. Viridis vitis. Exsanguis Lēniðr, lēniðr, lēniùs, milder.

manus. Inanes spes. InN: Lénior, lēnior, lensús, N. Lēnjörès, lensörés, lēnioră, gens veru. Exilis cervus. G. Lenioris, lenioris, lenioris, G. Leniorům, leniorům, leniorům,

Sagax equus. Deformis D. Leniori, leniori, leniori, D. Leniörībús,lenioribůs, lenioribůs, A. Leniorěm, leniorēm, leniùs, A. Leniorēs, leniorés, lenioră,

lupus. Vile regnum. Sa. V. Lcniðr, lenior, leniùs, V. Leniorěs, leniorěs, lenioră, piens homo. Amabilis muA. Leniorč, v. leniori, &c.

A. Leniörîbús,leniörībůs, leniorsbūs. lier. Hilaris puella. DoDuo, two, & Tres, three, are thus declined.

cilis puer. Canina rabies. .N. Dŭo, důæ, dio, N. Tres,

trēs, tră, Malum consilium. MagG. Duorům, duárům, duorům, G. Tržům, triům, trịům, num concilium. Dulcis liD. Duobús, duābūs, duobės, D. Trībūs, tribùs, tribus,

bertas. Candidus ursus .4. Duos, v. dữo, duās, důó,

A, Trés,

trés, tržă, V. Důó, dŭæ, dŭo, V. Trēs,

trés, trià,

Alta domus. Longus dies. A. Duobus, duabus, duõbūs. A. Trībūs, trībús, tribūs. Magna salus. Divinus a. COMPARISON OF ADJECTIVES.

Matutinum cantiPos. Com. Sup. Pos.

Com. Sup. cum. Publicus vicus. Su Altus, high, altior, altissimus. Bonus, good, melior, optimus. prema dies. Dulcia oscula Durus, hard, durior, durissimus. Malus, bad, pejor, pessimus. Novi fluctus. Timidus naFelix, happy, felicior, felicissimus. Magnus, great, major, maximus.

vita. Inutile genus. OriLenis, mild, lenior, lenissimus. Parvus, small, minor, minimus.

ens Sol. Sedens luna. Ju. Tener, tender, teperior, tenerrimus. Multus, much, plus, n. plurimus. Facilis, easy, facilior, facillimus. Dexter, right, dexterior, dextimus. lium sidus. Densa silva.

félici,

fēlicēs,

.

mor.

illă,

illi,

illă,

illo;

RULES.

Ego, 1.
2.
Singular.

Plural.
The verb agrees with G. Mei, of me,
N. Ego, I,

N. Nós, we,

G. Nostrûm, v. nostri, of us, its nominative case, in D. Mihi, io me,

D. Nobis, to us.
number and person.
A. Mē, me,

A. Nos, us,
V.

V.
3.
A. Mē, with me;

A. Nobis, with us.
The relative,qui, quce,

Tu, thou. quod, agrees with its antecedent in gender, G. Túi, of thee, or you, N. Tu, thou, or you,

N. Vos, ye, or you,

G. Vestrům, v. vestri, of you, number, and person. D. Tibi, to thee, or you,

D. Vobis, to you,
4.
A. Tė, thee, or you,

A. Vós, you,
If no nominative come V. Tú, O thou, or you,

V. Vós, o ye, or you,

A. Vobis, with you. between the relative A. Te, with thee, or you ; and the verb, the rela

Sui, of himself, of herself, of itself.

N. tive is the nominative N.

G. Săi, of themselves, to the verh; but when G. Súi, of himself, &c. D. Sībi, to himself, &c.

D. Sībi, io themselves, a nominative inter- A. Se, himself, &c.

A. Sē, themselves,

V. venes, the relative is v.

A. , with themselves. governed by the verb, A. Sė, with himself, &c. or some other word in

Ille, illa, illud, he, she, it, or that. the sentence.

N. Nilě,
illúd, N. Illi,

illæ, illă,
5.
G. Illius, illius, illius, G. Illorum, illarum, illorum,

illi, D. Illis, illis, illis, Any verb may have D. Illi, A. Illům, illăm, illúd,

A. Illós,

illás, illă, the same case after, as

V. Illě, illă, illud, V. Illi, illæ, before it, when both A. Illo, illa,

A. Illis, illis, illis. words refer to the same

In the same manner decline iste, ista, istud, that person or thing.

Ipse, ipsa, ipsum, himself, herself, itself. 6.

ipsă, ipsům,

N. Ipsē,

ipsæ, ipsă, Substantives signify- Ni Ipse,

G. Ipsius, ipsius, ipsius, G. Ipsorum, ipsarum, ipsorum, ing the same person or D. Ipsi, ipsi, ipsi,

D. Ipsis,

ipsis, ipsis, thing, agree in case. A. Ipsum, ipsam, ipsum,

A. Ipsos,

ipsas,

ipsa, V. Ipse, ipsa, ipsum,

V. Ipsi, ipsæ, ipsa, EXERCISES. A. Ipso, ipsa, ipso ;

A. Ipsis, ipsis, ipsis. Ego sum. Tu es. Ille

Hic, hæc, hoc, this.
N. Hic, hæc,

N. Hi, est. Nos sumus. Vos es

hiæ, hæc, G. Hújūs, hūjus, hujus, G. Hörum, harum, tis. Illi sunt.--Ego eram.

horuin, D. Huic, huic, huic,

D. His,

his, his, Tu eras. Ille erat. Nos A. Hunc, hanc,

hoc,
A. Hos, has,

hæc, eramus. Vos eratis. Illi V. Hic,

hæc,
hoc,

V. Hi, hæ, hæc, hac,

A. His, his, erant.--Ego fui. Tu fuisti, A. Hoc,

his. Ille fuit. Nos fuimus. Vos

Is, că, id, he, she, it, or that. fuistis. Illi fuerunt.-Ego N. Is, că, id,

N. li,

eæ,

eă, ėjus, ējus,

G. Eorum, fueram. Tu fueras. Ille G. Ejus,

eārum, eorum, či, či,

D. Iss, v. eis, &c. fuerat. Nos fueramus. Vos D. Ei, A. Eům, eăm,

A. Eos, eās, eă, fueratis. Illi fuerant. Ego v.

V. ero. Tueris. Ille erit. Nos A. Eo, eâ,

A. lis, v. eis, &c. erimus. .Vos eritis. Illi

Quis, quæ, quod, v. quid, who ? which? what ? erunt.--Ego sim. Tu sis. N. Quis, quæ, quod, o. quid, N. Qui,

quæ,

quæ, Ille sit. Nos simus. Vos

G. Cujus,

cujus, cujus, G. Quorum, quárum, quórum, sitis. Illi sint.--Ego essem.

D. Cui, cui, cui, D. Queis, v. quibus, &c. Tu esses. Ille esset. Nos A. Quem, quam, quod, v. quid, A. Quós, quás,

quæ,

V. essemus. Vos essetis. Illi V.

A. Quo,

quā,

quo; A. Queis, v. quibus, &c essent. Ego fuerim. Tu

Qui, quæ, quod, who, which, that. fueris. We fuerit. Nos fu.

quæ, quod, N. Qui, erimus. Vos fueritis. Illi N. Qui,

quæ, quæ, G. Cujus, fuerint.--Ego fuissem. Tu

cujus, cūjus, G. Quorum, quarum, quórum, D. Cui, cui,

cui, D. Queis, v. quibus, &c. fuisses. Ille fuisset. Nos A. Quěm, quăm, quod,

A. Quós,

quæ,

quäs, fuissemus. Vos fuissetis. V.

V.
Illi fuissent.--Ego fuero. A. Quó, quă, quo; A. Queis, v. quibus, &c

hoc,

hoc;

id,

eo ;

1

Sum, an irregular neuter verb, is thus CONJUGATED. - Pres. Indic. Perf. Indic. Pres. Infin.

Part. Fut.
Sum,
fui,
esse,

futurus, To be.

sæ.

INDICATIVE MOOD.

Present Tense, am.
Singular.

Plural. 1. Sum, I am,

Sūmus, we are, 2. Es, thou art,

Estis, ye are, 3. Est, he is;

Sunt, they are.

Imperfect, was. 1. Eram, I was,

Erāmus, we were, 2. Eras, thou wast,

Erätis, ye were, 3. Erăt, he was;

Erānt they were.

Perfect, have been. 1. Fui, I have been,

Fuimūs, we have been, 2. Fuisti, thou kast been,

Fuistis, ye have been, 3. Fuit, he has been;

Fuērunt v. fuere, they have been.

Pluperfect, had been. 1. Fuěrăm, I had been,

Fuěrāmus, we had been, 2. Fuěrās, thou hadst been,

Fuěrātis, ye had been, 3. Fuěrăt, he had been ;

Fuěrānt, they had been,

Future, shall, or will be. 1. Ero, I shall be,

Erimus, we shall be, 2. Eris, thou shalt be,

Erộtis, ye shall be, 3. Erit, he shall be ;

Erunt, they shall be.

SUBJUNCTIVE MOOD.

Present Tense, may, or can be. 1. Sim, I may be,

Símus, we may be, 2. Sis, thou mayest be,

Sitis, ye may be, 3. Sit, he may be ;

Sirit, they may be. Imperfect, might, could, would, or should be. 1. Essěm, I might be;

Essemus, we might be, 2. Essės, thou mightest be,

Essētis, ye might be, 3. Essět, he might be;

Essent, they might be.

Perfect, may have been. 1. Fuěrìm, I may have been, Fuěrìmus, wc may have been, 2. Fueris, thou mayest have been, Fuerstis, ye may have been, 3. Fuerìt, he mighi have been ; Fuerint, they may have been.

Pluperfect, might, could, would, or should have been. 1. Fuissem, I might have been, Fuissēmus, we might have been, 2. Fuissés, thou mightest have been, Fuissētis, ye might have been, 3. Fuisset, he might have been ; Fuissent, they might have been.

Future, shall have been. 1. Fuěro, I shall have been,

Fuěrimus, we shall have been, 2. Fuěris, thou shalt have been, Fuěritis, ye shall have been, 3. Fuěrīt, he shall have been; Fuěrint, they shall have been.

EXERCISES. Tufueris. Ille fuerit. Nos fuerimus. Vos fueritis. II. li fuerint.Es, v. esto tu, Esto ille. Este, v. estote vos. Sunto illi.Esto illa. Illa sit. Ego sum discipulus. Tu es bonus puer. Ille est vir. Pax est jucunda. Divitiæ sunt pernicio.

Veritas est magna. Charitas est benigna. Virtus est pretiasa gemma. Principium est difficile. Nos omnes essemus meliores. Nulla potentia est longa. Senes sunt cauti. Cives sunt candidi. Boni homines erunt beati. Improbi viri essent miseri. Pueri sint callidi. Esto perpetua. Hoc est pulchrum facinus. Puer, qui est studiosus, erit doctus. Puella quæ est amabilis, erit amata. Pueri, qui sunt studiosi erunt docti. Puellæ, quæ sunt amabiles, erunt amatæ. Illi sunt boni homines, qui sunt justi, probi, cle mentes, pii, benigni, sobrir. Hic est manus, qui fuit victus. Hæc. est domus, quæ fuit deserta. Hoc est negotium, quod fuit per fectum. Vir, cujus opus est. Viri, quorum opus est Is est vir honestus. Ea est mulier pulcherrima. Hæ puellæ sunt formosæ ; il. læ sint amabiles. Hic vir est amatus. Iste vir est exosus. Homo es. Homines sumus. Vita est bre. vis. Mors est certa. Quis musicus est hic ? Quæ mulier est ea ? Quid ne gotium est illud ? Cujus opus est id ? Hoc est opus America est mea patria. Georgius est meus carus amicus. Petrus est docilis, Johannes fuit juvenis. Cicero, orator, fuit consul. Horatius, homo ingeniosus, fuit poeta. Si Wash ington, dux, fuisset rex Virgilius, poeta, fuit ve recundus.

IMPERATIVE MOOD. 2. Es, v. esto, Be thou,

Estě, v. estötě, Be ye, 3. Esto, Let him be ;

Sunto, Let them be.

INFINITIVE MOOD.
Present Tense. Esse, To be.
Perf.

Fuisse, To have been.
Esse futúrus, a, um, To be about to be.
Fuisse futūrus, a, um, To have been about to be.

Fui.

PARTICIPLE. Future. Futūrus, a, um, About to be.

re

the geni

RULES.

Jesus Christus, filius Dei, est Salvator mundi. Cicero, ora7. One substantive tor, fuit consul Romæ. Numa Pompilius erat rex secundus Rogoverns another signifying a different

manorum. Ille fuit vir magnæ prudentiæ. Ego sum publicus

person orthing, in the genitive. nuncius populi Romani; verbis meis fides sit. "Ancus Marcius

8. If the latter of two erat nepos Numæ Pompilii, similis avo æquitate et religione. substantives have an Augustus est puer probâ indole. Petrus est vir minimi pretii. adjective of praise or Est homo nullius stipendii

, Est ager trium jugerum. Es bono dispraise, joined with it

, animo. Capite aperto est. Cervice obvoluta est. Johannes it may be put either in the genitive or ablative. est adolescens eximia spe, summæ virtutis. Paulus est vir præ

9. An adjective in stantis ingenii--præstanti ingenio-præstans ingenio-præthe neuter gender with- stans ingenii. Os humerosque deo similis sit. Esto forti aniout a substantive, go- mo. Vox populi est vox Dei. Hæc est domus Cæsaris. Faverns the genitive.

cilis est descensus Averni. Multum pecuniæ est illi. Plus elo10. Opus and Usus, signifying need,

quentiæ est tibi. Est nobis minus sapientiæ. Est vobis nihil quire the ablative. sinceri. Quid rei est illis ? Quicquid ingenii sit mihi. Per hoc

11. Verbal adjec- noctis. Ad hoc ætatis. Circum id loci. Libri permulti sunt tives, and such as signl- mihi. Eadem mens est mihi, eadem tibi. Nobis est opus pefy an affection of the cuniâ. Vobis est usus viribus. Dux nobis opus sit. Nobis mind, govern tive.

exempla opus sunt. Est regis. Pecus est Melibæi. Hæc sunt 12. Partitives, and

hominis. Temeritas est florentis ætatis, prudentia senectutis. words placed partitive- Tuum est. Meum fuisset. Suum sit. Vestrum fuerit. Nosly, comparatives, su- trum erit. Est regium. Est humanum. Lex naturæ est uniperlatives, interroga- versalis. Illi est summa prudentia juris. Quorum magna pars tives, and some nume- fui. Liber mei est novus. Liber tui est novellus. Salus populi rals, govern the genitive plural.

est suprema lex. Hoc est tuum munus. Hoc est tui muneris. 13. Adjectives signi- Liber deest mihi. Libri desunt mihi. Præfuit exercitui. Adfying profit or dispro- fuit precibus. Mali nec prosunt sibi, nec aliis. Est mihi vofit, likeness or unlike- luptati

. Est tibi exemplo. Horatius fuit cupidus pacis. Cato ness, &c.

fuit tenax propositi. Cicero fuit amans patriæ. Cæsar fuit pedative.

ritus literarum. Petrus est memor beneficiorum. Petrus est 14. These adjectives, dignus, indignus, præ- avidus gloriæ. Paulus est ignarus fraudis. Memor esto brevis ditus, and contentus ; ævi. Catilina fuit audax ingenii. Est sapientis esse contenalso, natus, satus, or tum sua sorte. Hic est assuetus labore in omnia. Nos sumus tus, editus, and the like, insueti moribus Romanis. Fæminæ sunt desuetæ bello, et trigovern ihe ablative. 15. Adjectives, signi

umphis. Una sororum fuit pulchra. Ille est aliquis philosofying plenty, or want, phorum. Uterque nostrum fuit ibi. Qus vestrum est senior govern the genitive, or fratrum ? Cicero fuit optimus consulum. Sunt lecti juvenum. ablative.

O sancte deorum. Ille est vir præstantissimus nostræ civitatis. 16. Sum, when it Poeta est utilis urbi. Hic puer est similis suo patri. Lex fuit signifies possession, perniciosa Reipublicæ. Censura est facilis cuivis. Hoc est property, or duty, governs the genitive. commune mihi tecum. Mens est mihi sibi conscia recti. Regi

Nemo est 17. Sum, taken for dicto audiens erat. Superbia est aliena dignitati. habeo, (to have,) go- immunis vitio. Omnes sunt proni ad vitium. Hic puer est verns the dative of a dignus laude. Sapiens est contentus sua sorte. Dux est prædiperson.

tus virtute. Stultus est captus mente. Homo superbus sapien18. Sum, taken for Affero, (to bring,) go

tiâ est stultissimus. Æneas fuit ortus Anchise. Omnia plena verns two datives; the sunt Dei. Non inopes temporis, sed prodigi sumus. Lentulus one of a person, and non est verbis inops. Omnium consiliorum ejus, participes fuithe other of a thing. mus. Quando erimus vacui molestiâ ? Nihil insidiis est vacuum

govern the

1lle est doctus grammaticæ. Hic est patiens algoris. Sa RULES. pientia est melior gemmis. Nihil est dulcius libertate. Nihil 19. The compounds fuit facundius Cicerone. Tu es nihilo melior alio. Amor non of Sum, except Posest medicabilis herbis. Via lethi est calcanda semel omnibus. sum, govern the dative.

20. Words of the Hic liber est mei fratris. Hæc toga erat tua. Jacobus et Jo

comparative degree gohannes, qui sunt mortui, fuerunt fratres. Jupiter est omnibus

vern the ablative when idem. Peripatetici quondam iidem erant qui Academici. Est

quam

is omitted in animus erga te idem ac fuit. Res est soliciti plena timoris Latin. amor. Maxima quæque domus servis est plena superbis. Amor

21. Adverbs qualify et melle et felle est foecundissimus. Anna est amanda omnibus, verbs, participles, adMors est terribilis malis. Pax est optabilis omnibus. Adhi- jectives, and other ad

verbs. benda est nobis diligentia. Bella matribus detestata sunt. Deus 22. Some adverbs est venerandus et colendus à nobis. Mors Crassi est à multis of time, place, and defleta. Pedibus longè melior fuit Lycus. Dum anima est, spes quantity, govern

the est. Donec eris felix, sunt tibi multi amici. Fuit olim quasi ego

genitive.

23. The prepositions sum, senex. Nihil abest quin sim miserrimus. En hostis. Ecce

ad, apud, ante, &c.gosignun. Ecce miserum hominem. Ecce duas aras tibi, Daphni. vern the accusative. O vir bone! O vir fortis atque amicus! Heu me miserum! Heu 24. The prepositions vanitas humana! Hei mihi! Væ vobis ! Proh hominum fidem! a, ab, abs, &c. govern Proh Sancte Jupiter ! Et ego sum in culpa, et tu. Nihil hic the ablative. nisi carmina desunt. Mens, ratio, et consilium in senibus sunt.

25. The prepositions

in, sub, super, and subEtsi sit liberalis, tamen non est profusus. Non bonus est som

ter, govern the accusanus de prandio. Ah virgo infelix! O crudelis Alexi! Es penes tive, when motion to a te ? Lentæ adversus imperia aures fuerunt. Hic illius arma, place is signified; but lic currus fuit. Timor Domini est initium sapientiæ. Facies when motion or rest in rerum est mutata. Quantum nummi sit ubivis, tantum fidei est

a place is signified, in

and sub govern the etiam ibidem. Ubi plurimum est studii, ibi est minimum stre

ablative; super and pitûs. 0, Fons Blandusiæ, splendidior vitro. Nil mortalibus subter either the accuarduum est. Sine amore jocisque nil est jucundum. O cives, sative or ablative. quærenda pecunia est primum, Virtus post nummos. Sapien 26. The interjectissimus philosophorum est aliquando deceptus. Heliodorus fuit tions O, heu, proh, and longè doctissimus Græcorum. Stertinius, octavus sapientium,

some others, govern the

nominative, erat Stoicus. Satis est verborum ubique gentium, ergo virtutis.

tive, or vocative. Rex, Solomon, fuit sapientior omnibus. Pax est melior bello.

27. The interjecCicero fuit candidior Cæsare. Dux est major milite. Cortex tions hei and væ, go Peruvianus est efficax contra febrim. Fuit Ciceroni mentis ad vern the dative. omnia capacitas. Sunt ebrii omnes ad unum. In vino est veri

28. The conjunc

tions et, ac, atque, nec, tas. Tu es homo ad unguem factus. Hæ sunt herbæ ad lu

aut, neque, and some nam messæ. Ira est brevis, et ad tempus. Nebula erat ad others, connect like multum diei. Est mihi fides apud illum. Adversus infimos cases and modes. justitia est servanda. Sunt clamosi ab ovo usque ad mala. Est 29. Two, or more calor à sole. Fuissent omissiores de re. Erat Caio Mario in- substantives singular,

connected by a congenuarum artium et liberalium studiorum contemptor animus.

junction, may have a Lucius Cornelius Scylla, patricio genere natus, bello Jugurthinu verb, adjective, or relaquaestor Marii fuit ; vir ingentis animi, cupidus voluptatum, tive plural to agree with sed gloriæ cupidior; literis Græcis atque Latinis eruditus, et them. virorum literatorum multùm amans. Est mihi nomen Alexan

30. The conjuncdro. Ducitur honori tibi. Id vertitur mihi vitio. Petrus et

tions ut, quo, licet, &c. Johannes, qui sunt docti, fuerunt studiosi.

govern the subjunctive mood.

accusa

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »