Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Words of five Syllables, accented on the fourth.

3

ā

con tin du a tion fe li ci ta tion Ab bre vi a tion cor, rob o ra tion for ti fi ca tion a bom i da tion crys tal i za tion

ges tic u la tiop ac cel e ra tion de i fi ca tion glo ri fi ca tion ac cent ua tion de lib e ra tion grat i fi ca tion ac com mo da tion de lin e a tion hu mil i a tion ac cu mu la tion de nom i na tion il lu mi na tion ad ju di ca tion den tic u la tion im a" gi na tiop ad min is tra tion de nun ci a tion in au gu ra tion ad mio is tra tor de pop u la tion in car ce ra tion ad min is tra trix de ter min a tion in e bri a tion al le vi a tion di lạp i da tion in fat u a tion a mal ga ma tion dis ad van tage ous in oc u la tion am pli fi ca tion dis ap pro ba tion in sin u a tion ao ni hi la tion dis col o ra tion in ter po la tion an nun ci 'a tion dis crim i na tion in ter pre ta tion an ti ci

ра

tion dis fig u ra tion in ter ro ga tion ap pro pri a tion dis in cli na tion in tox i ca tion: ap prox i ma tion dis sem i na tion in ves ti ga tion ar tic u la tion dis sim u la tion jus ti fi ca tion as sas sin a tion ed i fi ca tion man i fes ta tion as ser e ra tion e jac u la tion mor ti fi ca tion as so ci a tion e li" cit a tion mul ti pli ca tion can on i za tion e lu ci da tion ob lit er a tion cap it u la tion

e man ci pa tion par ti" ci pa tion civ il i za tion e nu me ra tion

per am bu la tion clar i fi ca tion e pun ci a tion

per e gri pa tion clas si fi ca tion e quiv o ca tion pre cip i ta tion co ag u la tion e rad i a tion

pre des ti na tion co hab it a tion e rad i ca tion

pre or di na tion com mem o ra tion e vac u a tion

pre var i ca tion com mis e ra tion e vap o ra tion pro cras ti na tion com mu ni ca tion ex ag ger a tion pro pun ci a tion con cat e na tion ex4 am i pa tion

pu ri fi ca tion con fab u la tion ex 4 bil a ra tion

qual i fi ca tion con fed e ra tion ex4 on er a tion rat i fi ca tion con fig u ra tion

ex pec to ra tion rec om men da tion con grat u la tion ex post u la tion rec ti fi ca tion con sid er a tion ex ten u a tion

re gen e ra tion con sol i da tion ex ter min a tion re pun ci a tion

rep re sen ta tion

ă

de com po sition re pub li ca tion, Dis sat is fac tion ge om e tri cian re tal i a tion ec cle si as tic hie ro glyph ic sanc ti fi ca tion en thu si as tic in dis po si tion scar i fi ca tion

ě

ū sig ni fi ca tion A man u en sis Cir cum lo cu tion 'sol em niza tion

i

ir res o lu tion so li" cit a tion

ů sub or di pa tion Ac a de mi cian Ap i mad ver sioni trans fig ur a tion a rith me ti cian

su per a bun dance ver si fi ea tion 1char ac ter is tic su per a buo daut

BULLFINCH.

ex per

men tal

[graphic][merged small]

THE Bullfinch is a beautiful and well-known bird ; and though the notes of this bird, in its will state, are not so melodious as those of many others, yet it may be taught to whistle almost any tune, by means of a pipe, and it seldom forgets its acquirements. They soon become tame, and are then very familiar. These birds usually build their pests in gardens, orchards, and places which abound with fruit-trees; they lay five or six eggs. In the summer it mostly frequents woods, and the most retired places ; but in wioter it approaches gardens and orchards, where it makes great havoc among the buds of trees.

The Bullfinch also learns easily to articulate words and sentences : and utters then with so tender an accent, that we might almost suppose it felt their force. These birds are, besides, susceptible of personal attachment, which is often strong and durable.

Words of six Syllables, accented on the second.

ă Congratula to try

ů ex ter min a to ry

ŏ ex post u la to ry

con cil i a to ry

Words of six Syllables, accented on the third.

ig po min i ous ly is le git i ma cy in con sid er a ble io ex tin guish a ble

su per

ă Cir cum pav i ga ble in de fat i ga ble an nu a ted

ā Io stan ta de ous ly.

ě A rith met ic al ly di a met ri cal ly dis in gen u ous ly hy po thet ic al ly in com mens u ra ble rec om men da to ry

ē Con tu me li ous ly ho mo ge pe ous ness im ma te ri ally in con ve ni ent ly ir re me di a ble

រ Hyp o crit ic al ly:

An a lo" gic al ly hy po 'chon dri ac al in ter loc u to ry in ter rog a to ry the o lo" gic al ly

Ō Cer e mo pi ous ness dis

pro por tiop a ble sanc ti mo ni ous ly

й lo de ter min a ble ir re cov er a ble

ū In com mu pi ca ble. su per nu me ra ry val e tu di na ry

Love labour : for if thou dost not want it for food, thou mayest for physic. It is wholesome for thy body, and good for thy mind. It prevents the fruits of idleness, which many times come from having nothing to do, and lead too many to do that which is worse than nothing.

mergin

Words of six Syllables, accented on the fourth.

ā Dis ad van tage ous ly dis ci pli na ri an ep i thal a mi um ex tem po ra ne ous med i ter ra ne an pre des ti pa ri an

å Ar is to crat ic al con ge pi al i ty dis sat is fac to ry ec cle si as tic al en thu si as tic al fa mil i ari ty id i o mat ic al in stru men tal i ty ir reg u lar i ty pe cu liar i ty sem i di am e ter spir it u ality u ni ver sal i ty

ē En cy clo pe di a het e ro ge ne ous

ě Ex per

i nient al ly in com pre hen si ble plen i po ten tia ry

su per in ten den cy

ī Ir rec on ci la ble

ị Com pat i bil i ty di vis i bil i ty el i gi bil i ty ex ten si bil i ty gen e ral is si mo hi e ro glyph ic al im pos si bil i ty jo fal li bil i ty pu sil la nim i ty

Ō Me di a to ri al

ŏ Et y mo lo" gic at gep e a lo" gic al im pet u os i ty in fe ri or i ty su pe ri or i ty.

ū An te di lu vi an

ŭ An te pe nul ti mate in con tro vert i ble

ar An ti mo par ichi cal

It is wise not to seek a secret; and honest not to reveal one. Trust only thyself, and another shall not betray thee. Openness has the mischief though not the malice of treachery.

Never assent merely to please others; for that is, besides flattery, oftentimes untruth, and discovers a mind to be servile and base : never contradict to vex others; for that shows an ill temper, and provokes; but profits pobody.

ga

Words of six Syllables, accented on the fifth. ā

mis in ter pre ta tion Cir cum nav i tion

pre de ter min a tion dis con tin u a tion

rec on cil i a tion jn ter lip e a tion

su per er ro ga tion Half accent on the second. dis qual i fi ca tion

mis rep re seo ta tion in dem pi fi ca tion

re cap it u la tion

:

are the

The blessed Saviour begins his sermon on the mount thus “Blessed are the poor in spirit : for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mouro: for they shall be conforted. Blessed are the meek : for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness : for they shall be filled. Blessed are the merciful : for they shall obtain mercy. Blessed

pure in heart : for they shall see God. Blessed are the peace-makers : for they shall be called the children of God. Blessed are they which are perse. cuted for righteousness sake : for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for ny sake.

Rejoice and be exceeding glad : for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. And respecting prayer he says, “When thou prayest,

, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret, shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do : for they think they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them; for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him.

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done ou carth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Aud forgive us our debts, as we forgive our dehtors. And lead us pot into tempta tion, but deliver us from evil.

For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.”

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »