Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

2. What would be the cost in currency of a sight bill on Berlin for 1680 reichsmarks, when exchange is quoted at .961, and gold at 1.131 ?

3. What would be the cost in currency in St. Louis of a sight draft on Hamburg for 3200 reichsmarks, when exchange is quoted at .964, and gold at 1.103, and the broker's com. mission is 1 % ?

4. What amount of exchange on Frankfort can be bought for $1971.675 in currency, when exchange is quoted at .954, and gold at 1.12?

PROCESS.
$1971.675 ; 1.125 $1752.60, gold'
$1752.60 = $.954 X 4:3 7360, reicismarks.

5. What amount of exchange on Berlin can be bought for $360.45 in currency, when exchange is quoted at .943, and gold at 1.111?

6. What will a draft for 960 reichsmarks cost in currency, when exchange is quoted at .953, and gold at 1.094?

7. How large a draft on Frankfort can be bought for $565.785 in currency, when exchange is quoted at .954, and gold at 1.10?

8. What amount of exchange on Hamburg can be bought for $238.6752 in currency, when exchange is quoted at .96, and gold at 1.033, and the broker's commission is 1 %?

483. RULES.—1. To find the cost of exchange on Germany, Multiply the cost of four reichsmarks by the number of reichsmarks in the face of the bill, and divide the result by 4.

2. To find the amount of exchange on Germany that can be bought for a given sum of money, Divide the given sum of money by the cost of four reichsmarks, and multiply the result by 4. Or, Divide the given sum of money by the cost of 1 reinhemark.

ANSWERS

TO

THE WRITTEN PROBLEMS.

N. B.-The last answer is given when a problem has several answers, and also when several problems are united.

NOTATION.

Page 11. 9. 40,605.

15. 4,014,045,000. 10. 700,007.

16. 65,000,006,050.
11. 5,005,500.

17. 350,049,000,000.
12. 60,060,060. 18. 17,070,000,700,400.
13. 700,700,700. 19. 56,000,016,000,090.
14. 560,068,000. 20. 7,000,085,000,000,204.

[blocks in formation]

Page 21. 11. 2,499,120. 12. 230,668,800. 13. 593,232,000. 14. 364,800,000,000. 15. 17,424,000 it. 16. 1,572,480 m. 17. 25,600,000 A. 18. 28,500. 19. Gained $798.

Page 23. 7. 4,560,000.

MULTIPLICATION.

8. 305,000,000. 23. 45,766.
9. 347,000,000,000. 24. 5,666,328.
10. 88,900,000. 25.' 40,740,411.
16. 15,300.

26. 86,772,612.
17. 16,200.

27. 61,870,306,330. 18. 84,400.

28. 322,096. Page 24.

Page 25.
19. 13,5 19,333). 29. 652,919.
20. 867,000.

30. 94,240.
21. 1,362,000. 31. 25,629,438.
22. 691,066?.

32. 4,432,246.

33. 613,566. DIVISION

Page 26. 25. 548, with 128 R.

Page 31. 15. 54.

Page 29. 29. 26, with 313 R. 16. 233, with 20 R. 8. 356.

30. 45, with 900 R. 17. 7, with 600 R. 9. 46, with 35 R. 32. 761, with 39 R. 18. 1, with 109,304 R. 10. 38, with 4,602 R. 33. 190, with 28 R. 19. 3,464. 11. 95.

34. 387, with 13 R. 20. 8,743.

Page 30. 35. 57, with 39 R. 2 1. 4,567. 18. 9, with 200 R.

Page 32. 22. 41 cars.

19. 24, with 800 R. 36. 480 with 7 R. 23. 5m. 2,700 ft. 20. 9, with 10,800 R. 37. 1,487, with 26 R.

Page 27. 21. 2, with 1,600 R. 38. 5,203 with 40 R. 24. 205 h. 28. 125.

39. 3,604, with 16 R. 40. 433, with 3 R.

PROPERTIES OF NUMBERS.

Page 33. 15. 2, 2, 2, 2, 2, 5. 16. 5, 5, 7. 17. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 18. 5, 5, 13. 19. 2, 3, 5, 11. 20. 2, 2, 3, 5,

7.
21. 2, 3, 7, 11.
22. 2, 5, 7, 7.
23. 2, 3, 3, 3, 11.

24. 2, 2, 11, 17.
25. 3, 3, 7, 11.
26. 3, 5, 7, 11.

Page 34.
27. 3, 3.
28. 5, 2.
29. 2, 2, 2, 2, 2.
30. 2, 5, 5.
31. 5, 5.
32. 2, 2, 3, 3.
* Revised Edition.

Page 35.
34. 7.
35. 12.
36. 55.

Page 36. 38. 1. 39. 8. 40. I 41. 54 cts. * 42. 9 men.

GREATEST COMMON DIVISOR.

Page 38. 12. 12. 13. 63. 14. 48. 15. 28. 16. 42. 17. 128. 18. 48. 19. 4.

LEAST COMMON MULTIPLE.

Page 41. 12. 120. 13. 126. 14. 480. 15. 108. 16. 144. 17. 210.

Page 46. 8. 29,23 9. 91 10. 4961. 11. 12 12. 1131 13. 6187.

Page 47. 14. 5803 15. 3433. 16. 20402 17. 2441 8. 18. $797. 19. 7391 20. 228.9. 28. 1676. 29. 27. 30. 174. 31. 391.

20. 48.
21. 37.
22. 1.
23. 252.
24. 14.
25. 192.
26. 57.
27. $52.
28. $165.

29. 39 lbs.
30. 25.
31. 120.
32. 72.
33. 7.
34. 8.
35. 5.
36. 13.
37. 1.

18. 300. 19. $720. 20. 420. 21. 180. 22. 280. 23. 180. 24. 600.

25. 756.
26. 720.
27. 1,200.
28. 1,890.
29. 3,360.
30. 2,520.

FRACTIONS

60.
61. $.
62. .
63. 12.

64. 5.

32. 193. 33. 9. 34. 175. 35. 38. 36. 46235 37. 109. 38. 1233 3: 39. 5315. 40. 2,016.

Page 18. 51. 4.

Page 49. 65. ii.

Page 50. 87. 93, 45, 41, 49 88. 120, 120, 128, 125. 89. 46, 7, 68, 60 90. 48. XX, 33, 11. 91. 34, 36, 38, 48, . 92. 4825, 295, 37,

33 26

52. It

.

53. 13. 54. 11. 55. ã. 56. zs. 57. 3.

1380 6 3 6 3
7 2 4 5 7 2 15.

Page 52.

58. 24.

107. 108. 4. 109.

59. 1.

30. 410

31. 1931.
32. 2883.
33. 27411.
34. 174.
35. 651%.
36. $20.371.
37. 6871
38. 317.

Page 55.
13. ir

14. 43.

90

124. , ***, 6

33

1000
12093

110.
111. .
112. $.
113.
114. 18.
115. 128.
116. 5.
117. 5.00 gal.

15
118. 12.
119. $6311:
120. j., 3t, .
121. 159, 225, 400.
122. .
123. 34, 3%, 11

.
125. 3j, 5, 38
126. 1, 2, 25.
127. 11, 11,
128. 126, ,

176.

Page 53.
12. 2z.
13. 215.
14. 2760
15. 113.

Page 54.
16.146.
17. 135
18. 237.
19. 27.
20. 21.
21. 24.
22. 231.
23. 2362.
24, 236
25. 7.
26. 147.
27. 1.
28. 3.
29. 147.

.

Page 56.
15. 15.
16. 6
17. 37.
18. jud.
19. 12.

20. to

21. juli

13
132
35

42. 73.
43. 17.
44.

Page 57.
45. }.
46.

Page 58.
11. 41.
12.57
13. 53.
14. 79.
15. 22.
16. 215.
17. 5.
18. 41}
19. 2,250.
20. 3,648.
21. $166.
22. $3,4663.

Page 59.
34. 515.
35. 50,45
36. 2911
37. 2545.
38. 62315
39. 4653.
40. 432.
41. 1,7021.
42. 522.
43. 13,7363
44. 572.
45. 693.
46. 808.
47. 8,2237.
48. 8,649.
49. 13,533.
50. 45,1965.
51. 17,4273.
52. 42,7451.

22. 108 '

23. 36.
24. 3o
25. 36

26. 238.
*27. 72.

28. 44.
29, 9218.
30. 467.
31. 1916.
32. 1711
33. 8814
34. $.70%.
35. $.634.
36. 12.
37. 911.
38. 11.
39. 118.
40. 115.
41. 1ja.

* Revised Edition,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »