Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

lines of the play, viz. from v. 176 to 266, are given as corrected by Porson. Mr. Monk properly remarks, Neque id leve, aut parvi momenti habendum; siquidem dicere solebat Porsonus se nihil dubitare, quin hanc scenam celeberrimam, qualis esset ab ipsius Euripidis manu profecta, ipse demum emaculatam præstitisset.'

A few remarks of his friend Mr. Blomfield are inserted in the notes, of which perhaps the Professor speaks rather more highly than either their number or their importance deserves. We now proceed to consider the manner in which he has fulfilled the duties of an editor.

V. 3. Ὅσοι τε πόντου τερμόνων τ' Ατλαντικῶν Ναίουσιν εἴσω. Mr. Monk corrects the error of Musgrave, who understood Tóvrov of the Euxine. 19. Μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίαν. This correction of Porson's for días, Mr. Monk introduces into the text, and confirms from a fragment of the Eolus.

[ocr errors]

23. Пáλas mρoxóao. Having formerly made great progress. Πάλαι προκόψασ'. Mr. Monk says, that this usage of pozówl is taken, ab iis, qui ligna et alia impedimenta in itinere concidunt. To his instances may be added, v. 946, of the Hecuba, Alcæus in Athen. X. p. 430, B.

31. ναὸν Κυπρίδος ἐγκαθίσατο. Dawes ἐγκαθείσατο. Musgr. καθείσατο which Mr. Monk adopts. We think with him, that the confusion arose from some copyist who prefixed the augment.

32. Ερῶσ ̓ ἔρωτ ̓ ἔκδημον. Ιππολύτῳ δ ̓ ἔπι Τὸ λοιπὸν ὠνόμαζεν ιδρύσθαι θεάν. This word rouage has sadly perplexed the critics. It appears to us, that some of the difficulty would be removed, by taking izì with rÒ λοιπὸν, as ἐπὶ μικρὸν, ἐπὶ τοσοῦτον, and the like. But we do not scruple to avow our belief, that the two lines are insititious. In the first place, we do not like the repetition of endnuos within five lines; and secondly, unless we take these words parenthetically, which will make the sentence very aukward, we destroy the antapodosis, which begins at v. 34. and which no one of the commentators has perceived. It is evident that the after Izzoλúry has nothing to do with the pè in v. 29. Now see how much the whole passage is improved by the omission of these lines:

καὶ πρὶν ΜΕΝ ἐλθεῖν τήνδε γῆν Τροιζηνίαν,

πέτραν παρ' αὐτὴν Παλλάδος, κατόψιον
γῆς τῆσδε, ναὸν Κύπριδος καθείσατο

ἐπεὶ ΔΕ Θησεὺς Κεκροπίαν λείπει χθόνα .
ἐνταῦθα δὴ στένουσα κ. τ. λ.

The passages adduced by Valckenaer and Mr. Monk relative to the history of this temple, are rather to be referred to the Phædra of Sophocles. We are certain that this is the case with the fragment of Asclepiades, which is taken from his Tpaydouμera, although the Scholiast on Homer does not mention the title of the work.

38. κἀκπεπληγμένη Κέντροις ἔρωτος. We agree with Valckenaer in preferring καὶ πεπληγμένη; for though a person may be said ἔρωτι ἐκπλαγῆναι, or, simply, ixλayvas, yet not, we think, xivrpos ixahayñas. We would refer Mr. Monk to his own note on v. 1298.

63.

63. Χαῖρε, χαῖρέ μοι, ὦ κόρα Λατοῦς καὶ Διὸς, Αρτεμι. We are inclined to suspect, ὦ κόρα Λατούς, παῖ Διὸς, Αρτεμι. As in v. 10. Ο γάρ με Θησέως παῖς, ̓Αμάζονος τόκος. where Mr. Monk quotes several instances of this pleonasm. We are aware, however, οι Λατούς καὶ Διὸς υἱός.

67. ναίεις εὐπατέρειαν αὐλὰν Ζανός. Mr. Monk admits into the text a very happy conjecture of Mr. Gaisford's, εὐπατέρει ἀν ̓ αὐλάν. 75. ἀλλ ̓ ἀκήρατον Μέλισσα λειμῶν ἠρινὸν διέρχεται.

We are surprised that Valckenaer has not compared a verse of Charilus quoted by M. A. Muret, V.L. xii. 14. ὅτ' ἀκήρατος ἦν ἔτι λειμών. for so it should be read, and not ἀκείρατος. We think that Jortin's correction, ἆρινὸς, is true. Το the instances collected by Valckenaer, may be added Oppian Halieut. 111. 244. ειαρινὴ ζεφύρου πρωτάγγελος ὄρνις. In the next verse Mr. Monk judiciously retains aids, which is undoubtedly the true reading.

78. Ὅσοις διδακτὸν μηδὲν — Τούτοις δρέπεσθαι — θέμις. Mr. Monk prints ὅστις διδακτὸν, from the correction of Porson, who cites several examples of this construction. Nearly the same enallage occurs in the Agamemnon of Æschylus, 673. Καὶ νῦν ἐκείνων εἴτις ἐστὶν ἐμπνέων, Λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ἐλωλότας. Sophocl. Antig. 1165. τὰς γὰρ ἡδονὰ; Ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίθημ ̓ ἐγὼ Ζῆν τοῦτον. Hippocrat. Aphorism. i. 5. Νότοι βαρήκοοι, ἀχλυώδεις – όταν οὗτος δυναστεύῃ. Asch. Eumen. 338. Τοῖσδ ̓ ὁμαρτεῖν, ὄφρ' ἂν Γᾶν ὑπέλθη.

81. χρυσέας κόμης Ανάδημα δέξαι. We read 'Ανδήμα, and in the Electra 887, cited in the note, Δέξαι κόμης σῆς βοστρύχων ἀνθήματα.

92. Photius, from whon Suidas took the words cited in the note, has σεμνήν.

98. ΘΕ. πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον ̓ οὐ προσεννέπεις; ΙΠ. τίν'; εὐλαβοῦ δὲ, μή τι σὸν σφαλῇ στόμα. The professor is unquestionably right in adopting Musgrave's interpretation. The attendant by the words σεμνὴν δαίμονα means Venus: Hippolytus, who was thinking only of the σεμναὶ θεαὶ, stops him short, lest he should inadvertently pronounce their names.

114. We are inclined to adopt the reading of φρονοῦντας which Mr. Monk rejects. As it stands, the passage is scarcely intelligible.

117. σπλάγχνον εὔτονον φέρων. We prefer ἔντονον, the lection of Aldus and Lascaris. Sophocl. ap. Plutarch. p. 145. οἱ μαργῶντες ἐντονώτατοι. Plato Theaetet. 23. p. 150. ed. Fischer. οἱ ἔντονοι καὶ δριμεῖς. ἔντονος is violent ; εὔτονος is robust, healthy, in which sense it is used by Hippocrates. See Foesi Econom. v. εὔτονος.

150. ἢ πόσιν Πημαίνει τις ἐν οἴκοις. Schol. βουκολεῖ. whence Canter concluded the Scholiast to have read ποιμαίνει, which Musgrave, Valckenaer and Brunck receive, and, we think, rightly, although Mr. Monk is of a contrary opinion. Sophocl. Ajac. 300. ἐν ποίμναις πιτνῶν. Schol. Barocc. εὗρον ἔν τινι παλαιοτάτῳ τῶν ἀντιγράφων — ἐν ΠΗΜΝΑΙΣ πιτνῶν. In a fragment of the Nauplius of Sophocles, Brunck. V. the old editions of Achilles Tatius have πημαντῆρσιν των ποιμαντῆρσιν. We forbear to accumulate instances of the permutation of & n.

193. Mr. Mouk aptly compares a fragment of Euripides in Stobaeus, and the well known lines of Shakespeare, But that the dread of some

[ocr errors]

thing after death,' &c. We are not aware that any commentator on Shakespeare has quoted the following lines of Petrarca, Sonetto 29.

S'io credessi per morte esser scarco
Del pensier amoroso che m' atterra;
Con le mie man avrei gia posto in terra
Queste membre nojose, e quello incarco.
Ma perch'io temo che sarebbe un varco
Di pianto in pianto, e d' una in altra guerra,
Di quà dal passo, ancor che mi si serra,
Mezzo rimango lasso, e mezzo il varco.

232. Τί τόδ' αὖ παραφρον ἔρριψας ἔπος.

which Mr. Monk adopts.

Porson corrects παράφρων,

268. ὁρῶμεν τάσδε δυστήνους τύχας, "Ασημα δ ̓ ἡμῖν, ἥτις ἐστὶν ἡ νόσος. Mr. Monk prints per, which we approve.

270. Σοῦ δ ̓ ἂν πυθέσθαι καὶ κλύειν βουλοίμεθ ̓ ἄν. ἐκπυθέσθαι. #sch. Prom. 616. πᾶν γὰρ ἂν πύθοιό bits πᾶν γὰρ ἐκπύθειό μου.

We would read Σου δ'
Turnebus exhi-

μου.

289. καὶ σύ θ ̓ ἡδίων γενοῦ. γ' ἡμῖν.-V. 721 καὶ σύ γ' εὖ τα θαυμάζω, πάτερ. 297. Eleri oras. Mr. Monk judiciously rejects a, the reading of Εἶεν τί σιγάς. Brunck; and says. 'Huic respondet apud vernaculam linguam interjectio Well! Vide Hec. 317. Med. 387. See also Orest. 764. Phœniss. 1631. Alc. 299. Iph. A. 1185. Iph. T. 467. Troad. 945-998. Hel. 767. Ion 275. 756. H. Fur. 1214. El. 596. 618.907.959. Sophocl. Ed. Col. 1308. Electr. 513. Theognis 327. Heniochus in Stobæus, xliii. p. 168. Timæi Lex. p. 94.

Read καί σύ γ' ἡδίων. In v. 647. Ὡς καὶ σύ με νουθετεῖ. V. 1044. Καὶ σοῦ γε κάρτα ταῦ

364. μέλεα θρεομένας. Read θρουμένας. The antistrophic verse is ἔχομεν ἢ λόγον.

384. ταῦτ ̓ ἔχοντε γράμματα. These words contain an allusion to the letters given to the diaoral at Athens, which the commentators have not perceived. See the Scholiast on Aristophanes Plut. 277.

408. We do not agree with the Professor, that the passage, which he quotes from Heliodorus, is more to the purpose than those given by Valckenaer, which last refer to μionμa, whereas his illustrates the phrase you'n οὖσ ̓ ἐγίγνωσκον.

409. ὡς ὅλοιτο παγκάκως. Mr. Monk quotes Iliad Σ. 107. ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ ̓ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο. Perhaps this usage of ὡς should rather have been illustrated from an Attic writer. Soph. Electr. 126. s ráde πορὼν ὅλοιτ ̓.

6

431. Προσθεὶς κάτοπτρον, ὥστε παρθένῳ νέα. We hesitate between this, and poles, which Mr. Monk rejects. He says, vulgo ráplevos réce'. which expression is scarcely accurate, since Musgrave and Brunck have παρθένω νέα.

434. Καὶ δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς κομίζεται. We dissent from Musgrave, Brunck, and the Professor, who adopt napríŝerai from four MSS. The tragedians never use napríμas in this sense, but xapropa; which affords one reason amongst others against the genuineness of that verse in

[ocr errors]

Eschylus,

Æschylus, "Ατης ἄρουρα θάνατος ἐκκαρπίζεται, which is immediately followed by Κάκιον οὐδὲν, καρπὸς οὐ ΚΟΜΙΣΤΕΟΣ.

440. The professor adopts Valckenaer's opinion, that ἀποσκήπτειν, ἐνσκήπλειν, κατασκήπλειν, ἐγκατασκήπτειν are used ' de malis divinitus irruentibus. But we doubt whether he is correct in supposing that επισκήπτειν is always used by the tragedians in the sense of commanding. We are aware that in the Persæ of Æschylus 739, Valckenaer reads Ζεὺς ἀπέσκηψεν τελευτὴν θεσφάτων, for ἐπέσκηψεν; but we are also aware that he is wrong. Pers. 106. μοϊρἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις πολέμους πυργοδαίκτους. Eumen. 481. Επεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ ̓ ἐπέσκηψεν τόδε.

443. οὔ τ' ἄρα λύει. i. e, οὔ τοι ἄρα, as Mr. Monk rightly explains it. But read αὐ τἄρα.

[ocr errors]

401. We recommend this note to the attentive perusal of the metrical student. The Professor states, what seems to be the true rule with regard to the lengthening power of the inceptive p. Si finalis syllaba natura brevis secunda pedis pars est, ut in eam ictus metricus cadat, tum ob consonantem in initio vocis sequentis producitur. Hæc autem vis ixTaTi non obstat, quominus syllaba in priore pedis parte brevis maneat, ut in Prom. 738. Κρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐκπερᾷν χθόνα.” The credit of discovering this distinction is, we perceive, claimed by an able and candid scholar, Mr. Tate.

520. Δέδοιχ ̓, ὅπως μοι μὴ λίαν φανῆς σοφή. MS. Flor. φανη, which Mr. Monk properly adopts, restoring the ancient orthography φανεῖ.

550. οἴκων ζεύξασ' ἀπειρεσίαν δρομάδα. Mr. Monk had conjectured ἀπ ̓ Εὐρυτίων. But he thinks a more probable conjecture is that of Mr. Blomfield, ἀπ ̓ εἰρεσίᾳ. i. e. αποζεύξασα εἰρεσίᾳ. Hercules having carried Iole to Trachin on shipboard, according to Sophocles, Trach. 657. This correction has at least one merit, that of not being a violent alteration.

567. Επίσχετα. αὐτὴν τῶν ἔσωθεν ἐκμάθω. We prefer ὡς μάθω the reading of one MS. The construction in v. 868. referred to by the professor, φέρ' ίδω, is not exactly similar. We read also τὴν ἔσωθεν.

622. ἔλβον δωμάτων ἐκτίνομεν. Mr. Monk ingeniously restores from the Scholiast ἐκθύομεν, which word is used in the Orestes, 188. Cyclops 371, quoted in the note. For ourselves, however, we have little doubt but that Euripides wrote εκτείνομεν, for Hippolytus goes on to say ΤΟΥΤΩΙ δὲ δῆλον, ὡς γυνὴ κακὸν μέγα. Προσθεὶς ΓΑΡ ὁ σπείρας τε κακθρέψας πατὴρ φερνᾶς, ἀπῴκισ', ὡς ἀπαλλαχθῆ κακοῦ. The whole passage will be this. As things now are, being about to bring a great evil into our house, we extend the wealth of our family. And by this very circumstance, (i. e. increasing our wealth,) it is manifest that a wife is a great evil for her father gives a dowry with her, in order to get rid of a plague. In Soph. Αntig. 856. for ἐκτίνεις one MS. has ἐκτείνεις.

624. ὁ σπείρας τε καὶ θρέψας πατήρ. MSS. B. D. κακθρέψας. which Mr. Monk judiciously admits into the text, referring to v. 1346. of the Medea, and a fragment of the Edipus. We add Soph. Elect. 13. Ηνεγκα, καξέσωσα, καξεθρεψάμην. where the Venetian Scholiast on Iliad Ι. 481. has καί σ' έθρεψάμην. Aristoph. Pac. 628. ἣν ἐγὼ φύτευσα καξεθρε ψάμην. Plato Crito § 13. ἡμεῖς γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέψαντες, παιδεύσαντες.

[ocr errors]

658. Πῶς νιν προσόψει καὶ σὺ, καὶ δέσποινα σή. We would read χη δέσω ποινα σὴ with Markland.

667. τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πάθος Παρὸν δυσεκπέρατον ἔρχεται βίου. We believe the professor to be right in supposing that the genitive Biov depends upon the verbal adjective: δυσεκπέρατον βίου is, which brings an unfortunate exit from life.

696. εὗρον οὐχ ἃ βουλόμην. It should rather be written & βουλόμην. There is no synalaphe, but a crasis. In v. 709, read & ̓νθάδ ̓ εἰσηκούσατε. 697. Εἰ δ' εὖ γ' ἔπραξα, καρτ ̓ ἂν ἐν σοφοῖσιν ἦν. The professor defends the common reading, and illustrates this usage of the first indefinite, if I had succeeded.

712. ἓν δὲ προτρέπουσ ̓ ἐγὼ Εὕρημα δή τι τῆσδε συμφορᾶς ἔχω. Brunck gives προστρέπουσ'. Mr. Monk conjectures προσκοποῦσ ̓.

745. Κρήναί τ ̓ ἀμβρόσιαι χέονται Ζανὸς μελάθρων παρὰ κοίταις. None of the commentators on Milton have pointed out his allusion to this passage in the Lycidas, v. 15. Begin then, Sisters of the sacred well, That from beneath the scat of Jove doth spring. Milton, with whom Euripides was a favourite poet, seems to have read, with Lascaris, κοίτας, which we conceive to be the true reading.

790. 1. We entirely concur with Mr. Monk, in thinking that these verses should be transposed. In the following verse, Οὐ γάρ τι μ ̓ ὡς θεωρὸν ἀξιοῖ δόμος, the particle τι is by no means redundant, or superfuous, as Valckenaer and the professor suppose. Οὔτι is, not in any respect. To the instances adduced by Valckenaer may be added Æsch. Prometh. 275. Theb. 38. 201. Sophocl. Philoct. 1331. Eurip. Phœniss. 110. Alcest. 419. Suppl. 544.

803. ἢ πὸ συμφορᾶς τινός; We should prefer ή από with a crasis.

818. Τίς ἄρα σαν τάλαιν', ἀμαυροῖ ζωάν. Mr. Monk has restored ζώαν. We would read, τίς ἄρα σὰν τάλαινα, μαυροῖ ζόαν ; Μαυρόω occurs Esch. Agam. 297. Eumen. 358.

823. Κατακονᾷ μὲν οὖν ἀβίωτος βίος. The Scholiast explains this strange word κατακονᾷ by μαραίνει. The conjecture mentioned in the note, και ταμονὰ μὲν οὖν αβίωτος βίου, is the more probable, because μάκιστ' and κάκιστ' are confounded just above. V. 811, to 888, are judiciously arranged by Mr. Monk.

870. ἐμοὶ μὲν οὖν ̓Αβίωτος βίου Τύχα πρὸς τὸ κρανθὲν εἴη τυχεῖν. Mr. Monk explains it thus; contingat igitur mihi propter id quod factum est conditio vitæ non vivenda, id est, ne diutius vivam. We cannot bring ourselves to believe, that αβίωτος βίου τύχα could ever be intended to express θάνατος. We imagine that for οὖν should be read v. As for me, considering what has happened, a life scarcely tolerable will probably be my lot.

907. τὸ μέντοι πρᾶγμ', ἐφ ̓ ᾧ τινι στένεις. Valckenaer thinks it possible, but not likely, that Euripides wrote ἐφ ̓ ᾧ τὰ νῦν στένεις, since Aldus and the author of the Christus Patiens' insert voy after T. We are inclined to believe that the true reading is, ἐφ ̓ ὧγε νῦν στένεις. Orest. 81. Ελένη, τί σοι λέγοιμ ̓ ἂν ἅγε παροῦσ ̓ ὁρᾷς. 428. Οὗ γ' οὐ μετὴν μοι. 526. ἅγ ̓ εἰσοραν πάρα. Electr. 770. δις σοι ταὔθ ̓, ἅγ ̓ οὖν βούλει, λέγω. 910. Θρύλλουσ', ἅγ εἰπεῖν ἤθελον. Sophocl. Electr. 923. Πῶς δ ̓ οὐκ ἐγὼ κάτοιδ ̓, ἅγ ̓ εἶδον ἔμε

φανως ;

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »