Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CHAPTER III.-Of the Aristotelian Logic

SECTION I. Of the Demonstrations of the Syllogistic Rules given by Aris-
totle and his Commentators

[ocr errors]

80

84

86

86

94

116

120

[ocr errors]
[merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »