Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

sub lim i ty

sub mis sive ly

in tim i date in vid i ous in vin ci ble in vis i ble las civ i ous mag nifi cence mag nif i cent ma lig ui ty me di" ein al me rid i an

mu ni" ci pal mu uif i cence

no bil i ty

ob li" qui ty
ob liv i on
o ri" gin al
pa rish ion er
par ti" ci pate
pe ti" tion er
pon tif i cate
prac ti tion er

suf fi cien cy ti mid i ty tra di tion al tran quil i ty va lid i ty vi cin i ty

vi cis si tude

vir gin i ty

con sol i date cos mog ra phy de mon stra ble dis com fit ure dis con so late dis hon es ty dis qual i fy fe ro" ci ty fri vol i ty

hy poc ri sy im pol i tic im pos si ble im prov i dent in com pe tent in con gru ous in con stan cy ma jor i ty

mi nor i ty phi los o pher phi los o phy phle bot o my

vi ril i ty

vis cid i ty u til i ty

pre dom i nant

pre dom i nate

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

pre pon de rate

pre pon
pre rog a tive

de rance

Ac knowl edg ment pri or i ty ac com plish ment ag glom e rate

a non y mous

pre cip i taut pre cip i tate pro fi cien cy pro lix i ty pro vis ion al

a poc a lypse

a poc ry pha

prox im i ty quo tid i an

ra pid i ty rus ti" ci ty scur ril i ty sig nif i cance sig nifi cant si mil i tude

a poc ry phal a pos tro phize ap prox i mate as ton ish ment a tro" ci ty au thor i ty cal los i ty com mod i ty com pos i tor con com itant

con glom e rate

prog nos ti cate re cog ni zance re spon si ble rhe tor ic al rhi no" ce ros sy uon y mous ther mom e ter ty pog ra phy ve lo" ci ty 'chal cog ra phy chi rog ra phy *cho rog ra phy 'chro nol o gy Ichro nom e ter

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ab sur di ty ac com pa ny ad verb i al ad ver tise ment al ter nate ly al ter na tive an nun ci ate ap pur te nance be com ing ly ca lum ni ate cir cum fe rence cir cum flu ence com bus ti ble cor rup ti ble dis cerò i ble dis cour age ment di ver si fy ef fron te ry en cour age ment e nun ci ate ex ter min ate

fra ter ni ty il lus tra tive

im

il lus tri ous
per ti nence
im per ti nent
im per vi ous
in dus tri ous
in ter cal late

in ter po late
in ter pre ter
pre serv a tive
pre sumpt u ous
pro fun di ty
pro verb i al
re sus ci ate
re ver be rate

ro tun di ty

sub serv i ent

su per flu ous su per la tive tri um phant ly tri un vi rate tu mult u ous un certain ty un mer ci ful un search a ble 1chi rur ge ry ū

Ac cou tre ment
cen tu ri on
com mu ni cate
com mu ni ty
con clu sive ly
con cu pis cence
ef flu vi a
e lu ci date

en thu si asm
en thu si ast
ex cru ci ate
ex u be rance
ex u vi æ

for tu it ous

fu tu ri ty

gar ru li ty im mu ni ty in ju ri ous in scru ta ble lux u ri ance lux u ri ant lux u ri ous mer cu ri al pro tu be rance pro tu be rant sa lu bri ous sul phu re ous

aw

Ac cord ing ly con form a ble con form a bly con form i ty de form i ty e nor mi ty ex or bi tance ex or di um ex tor tion er im mor tal iże im port u nate in cor po rate in or di nate pre pos ter ous sub or di nate

[blocks in formation]
[graphic][subsumed]

OF THE DANGER OF PLEASURE.

BEHOLD the boy, forbidden sweets to prove,
With luckless hand the honey'd hive remove:
Straight, with an angry hum that sounds to arms,
Forth rush the winged tribe in all their swarms;
Too late, alas! they make the offender find,
That pleasure's honey leaves a sting behind.

MORAL.

Learn hence, ye heedless train, who gaily glide,
In youth's trim bark, down life's uncertain tide,
That death oft lurks beneath some gilded toy,
And poison mingles with the cup of joy.

THE thoughtless child overturns the hive, in order to get at the honey; he knows the bees have sweets, but he forgets that they also have stings. When he has done the mischief, he perceives it too late; for the industrious bees show him that they will not be disturbed with impunity: and he finds it impossible to get the honey, unless he can first destroy those who guard it.

Amazed at the consequence of his action, he flies with precipitation, but is overtaken by the insects, who, settling ipon him, leave behind them their stings; the anguish of which may serve as a perpetual memorial of his rashness, and warns him to beware of stolen fruits for the future.

APPLICATION.

IN many people of a more mature age, we see the emblem verified: and though common experience might prevent the evil; yet so careless are some, that they will make ase of no experience but their own, which is always dear ly bought, and often comes too late to have the effect de sired by every rational and thinking person.

Words of four Syllables accented on the third.

[blocks in formation]

des ig na tion des

al li ga tor

âl ter a tion

ap pli ca tion

ar bi tra tion

bar ri ca do bas ti na do cir cum ja cent co" gi ta tion com men da tion com men ta tor com mu ta tion com pen sa tion com pi la tion com pu ta tion con cen tra tion con dem na tion con fir ma tion con fis ca tion con fla gra tion con for ma tion con gre ga tion con ju ra tion con se cra tion con stel la tion con ster na tion con sul ta tion con sum ma tion con tem pla tion con ver sa tion cul mi na tion cul ti va tion dec la ma tion dec la ra tion

1

pe ra tion des ti na tion

de tes ta tion dev as ta tion dis lo ca tiou dis pen sa tion dis pu ta tion dis ser ta tion dis si pa tion dis til la tion ef fi ca cious em bar ca tion em i gra tion en ter tain ment ex4 âlt a tion ex cla ma tion ext hor ta tion ex pec ta tion ex tir pa tion ex tri ca tion ex u da tion fab ri ça tion fas ci na tion fo men ta tion fla" gel la tion fluct u a tion fo li a tion fo men ta tion

ful mi na tion fu mi ga tion ger mi na tion

glad i a tor grad u a tion

gran u la tion

grat u la tion
grav i ta tion
hes i ta tion
il lus tra tion

im pli ca tion
im pōrt a tion
im pre ca tion
in car na tion
in cli na tiou
in cul ca tion
in den ta tion
in di ca tion
in dig na tion
in flam ma tion
in for ma tion
in spi ra tion
in stâl la tion
in sti ga tion
in ti ma tion
in vi ta tion
lam en ta tion
le" gis la tive
le" gis la tor
le" gis la ture
lu cu bra tion
mach in a tion.
me di a tion
me di a tor
mens u ra tion
min is tra tion
mis be hav iour

tion

mit i ga mod e ra tion mod e ra tor mol es ta tion nav i ga tion ob ser va tion

os cil la tiou

os ten ta tion

os ten ta tious

pal pi ta tion
pen e tra tion
per fo ra tion

per mu ta tion per spi ra tion per ti na cious per tur ba tion pred i ca tion prep a ra tion pres er va tion proc la ma tion prof a na tion pro lon ga tion pro mul ga tion prop a ga tion pro ro ga tion prot es ta tion prov o ca tion pub lí ca tion re can ta tion ref or ma tion ren e ga do rep ro ba tion res er va tion res ig na tion res pi ra tion res to ration se ques tra tion spec u la tion stim u la tion stip u la tion suf fo ca tion sup pli ca tion ter min a tion trans for ma tion trans migra tion trans mu ta tion trans port a tion trib u la tion ve" ge ta tion vin di ca tion bac 1cha nal ian

[ocr errors][merged small]

li"

dis en tan gle hy dro stat ics que fac tion man u fact ure math e mat ics mem o ran dum not with stand ing o ver bal ance pet ri fac tion pu tre fac tion re es tab lish sat is fac tion stu pe fac tion tu me fac tion un der stand ing un der val ue

con de scen sion con fi den tial con sci en tious con se quen tial con ti nen tal con va les cence con va les cent det ri men tal dis af fect ed dis con tent ment dis re spect ful ef fer ves cence el e mental ev a nes cent fun da men tal im per fec tion in at ten tion in at ten tive in de pen dence in de pend ent in di gest ion in dis cre" tion in ef fect ive in flu en tial

in of fen sive

in stru ment al

ē

Dis a gree ment

in sur rec tion

euro pe an in dis creet ly

in ter ces sion

in ter fe rence mis de mean or

per se ve rance

Ác qui es cence
âl to geths er
ap pre hen sion
ar 'chi tect ure

cir cum spec tion
cir cum ven tion
co a les cence
co es sen tial
com pre hen sion
com pre hen sive

in ter ces sor in ter jec tion in ter med dle in ter reg num in ter ven tion mon u men tal om ni pres ence pen i ten tial pes ti len tial pre de ces sor pre pos ses sion

prov i den tial rec ol lec tion re im pres sion rep re hen sion

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »