Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

THE

ELEMENTS OF GEOMETRY;

OR,

THE FIRST SIX BOOKS, WITH THE ELEVENTH AND
TWELFTH,

OF

EUCLID.

FROM THE TEXT OF ROBERT SIMSON, M.D.,

Emeritus Professor of Mathematics in the University of Glasgow.

[blocks in formation]

W. KENT & CO. 51 & 52, PATERNOSTER ROW.

1855.

183. C

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »