Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAYS

O F

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME the THIRD.

CONTAINING

MIDSUMMER NIGHT'S DREAM,

MERCHANT OF VENICE.


AS YOU LIKE IT.

TAMING THE SHREW.

LONDON,

Printed for C. BATHURST, J. RIVINGTON and SONS,
T. PAYNE and SON, L. DAVIS, W. OWEN, B. WHITE and
SON, T. LONGMAN, B. LAW, T. BOWLES, J. JOHNSON,
C. DILLY, J. ROBSON, G. G. J. and J. ROBINSON,
T. CADELL, H. L. GARDNER, J. NICHOLS, J. BEW,
W. STUART, R. BALDWIN, J. MURRAY, A. STRAHAN,
T. VERNOR, J. BARKER, W. LOWNDES, S. HAYES,
G. and T. WILKIE, SCATCH FRD and WHITAKEN,
T. and J. EGERTON, W. Fox, and E NEWBERY.

MDCCLXXXV.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »