Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][graphic]

THE

PL A Y S

OF

WILLIAM SHAKESPEARE.

VOLUME the SEVENTH,

CONTAINING,

The LIFE and DEATH of RICHARD the

THIRD.
The LIFE of KING HENRY the EIGHTH.
The LIFE and DEATH of KING LEAR.

BIBLIO
LUZENA

. DUBLIN
Printed for A. LEATHLEY, C. Wynne, P. WILSON,
J. Ex SHAW, H. SAUNDER S, J. POTTS, S. WATSON,
J. MITCHELL, and J. WILLIAMS,

MDCC LXVI.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »