Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

A Thanksgiving Sermon for the taking
of Doway, Bethune, Aire, and St. Venant,
by the Duke of MARLBOROUGH, and
for the signal Victories of Almenara and
Saragossa, obtain'd under the Conduct of
General STANHOPE. Preach'd Novem-
ber 7. 1710. After the displacing of the
Old Ministry, and the calling a New Par-
liament.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »