Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.—Christmas, 1865.

THURSDAY, December 21st.-Morning 10 to 12.

GREEK.

Examiner.-REV. G. A. JACOB, D.D.

I. Translate into English : (Α.) 'Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο Ιησούς, και έκραξε λέγων, Εάν τις διψά, έρχέσθω πρός με και πινέτω και πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν ή γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελλον λαμβάνειν οί πιστεύοντες εις αυτόν ούπω γάρ ήν πνεύμα άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη. πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον, έλεγον, ούτός έστιν αληθώς ο προφήτης. άλλοι έλεγον, ούτός έστιν ο Χριστός. άλλοι δε έλεγον, μη γαρ εκ της Γαλιλαίας και Χριστός έρχεται.

(Β.) Ησαν δέ τινες Ελληνες εκ των αναβαινόντων, ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή: ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τώ από Βηθσαϊδα της Γαλιλαίας, και ήρώτων αυτόν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. έρχεται Φίλιππος και λέγει το 'Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τώ Ιησού. ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς, λέγων, Ελήλυθεν η ώρα να δοξασθή ο υιός του ανθρώπου. αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μή και κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει.

II. Grammatical Questions. 1. Decline ημέρα, ύδατος, πνεύμα, προφήτης ; also μεγάλη, ζώντος, άγιον, ούτος, υμίν.

2. Give the present, future, perfect, and aorists, active, of έκραξε, πινέτω, λαμβάνειν, εδοξάσθη, ακούσαντες, αποθάνη, φέρει.

3. Write out the persons of έρχέσθω, ήρώτων, απεκρίνατο, δοξασθή, αποθάνη;

and say what verbs they come from, and what moods and tenses they are.

4. What verbs do the following come from, and what parts of their verbs are they-ειστήκει, ρεύσουσι, διψά, έλεγον, προσήλθον ?

5. Select four prepositions from the first extract, and say what cases they ever govern.

6. What conjugations are the following verbs, and what are their characteristic letters- έκραξε, πιστεύων, έλεγον, εδοξάσθη, απεκρίνατο, μένει ?

[blocks in formation]

1. What is meant by the expressions “ Chemical Equivalent” and " Atomic Weight"?

2. How is Oxygen Gas prepared ; and what are the tests by which its presence in a mixture of gases may be ascertained ?

3. Explain the process of Boiling Water. What is meant by the Latent Heat of Steam ?

4. What compound is produced by burning Sulphur in air; and by what properties may it be identified ?

5. Explain the nature of Flame, -as of a candle, for instance,and the conditions necessary for its maintenance.

6. How may the presence of Carbonic Acid, Water, and Ammonia, in atmospheric air, be demonstrated ?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »