Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Christmas, 1867.

THURSDAY, December 19th.—Morning 10 to 12.

GREEK.

I. Translate into English :Οι δε ταύτα ακούσαντες αυτοί τε ήσαν πολύ προθυμότεροι και τοις άλλοις εξήγγελλον. εισήεσαν δε παρ' αυτόν οί τε στρατηγοί και των άλλων Ελλήνων τινές αξιoύντες είδέναι τί σφισιν έσται, εάν κρατήσωσιν. ο δε εμπιπλάς απάντων την γνώμην απέπεμπε. παρεκελεύοντο δε αυτώ πάντες, όσοιπερ διαλέγοντο, μή μάχεσθαι, αλλ' όπισθεν εαυτών τάττεσθαι. εν δε τω καιρώ τούτω Κλέαρχος ώδέ πως ήρετο τον Κύρον: Οίει γάρ σοι μαχείσθαι, ώ Κυρε, τον αδελφόν ; Νή Δί', έφη ο Κύρος, είπερ γε Δαρείου και Παρυσάτιδός εστι παίς, έμός δε αδελφός, ουκ αμαχεί ταύτα εγώ λήψομαι.

II. Grammatical Questions. 1. Write down the 1st person future active of ακούω, άγγέλλω, μάχομαι, λαμβάνω ; and the 1st person imperfect of είμι, είμι, ίημι.

2. Το what verbs do ήρετο, εμπιπλάς, έφη, έσται belong ? 3. Parse κρατήσωσιν, απέπεμπε, έφη. 4. Distinguish αυτή, αυτή, αύτη.

5. How is the comparative προθυμότερος formed ? Give a rule for the formation of comparatives of adjectives in -os, -ης, -υς.

6. Give the 1st aorist passive of τάττω, κελεύω, αξιώ.

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.

-Christmas, 1867.

THURSDAY, December 19th.Morning, 12 to 11.

CHEMISTRY.

1. Describe the usual process for the preparation of Chlorine; and show by an equation the reaction which takes place.

2. What is the composition of Water, by weight and by volume ?

3. What is meant by the term hardness when applied to water? Distinguish the different kinds of hardness, and describe a practical method of determining it.

4. What is meant by the law of Combining Proportion in Chemistry ? Give one or two examples.

5. Write out the symbols and combining equivalents (new notation) of the following bodies :-Oxygen, Sulphur, Nitrogen, Carbon, Potassium, Calcium, Iron, Copper, and Zinc.

6. What does the term Substitution mean in Chemistry? Give two or three examples.

7. What is the composition of Cyanogen, and how is it prepared ?

[Questions 6 and 7 are optional.]

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »