Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.-Midsummer, 1868.

WEDNESDAY, June 17th.-Afternoon, 4 to 6.

ALGEBRA.

1. Add together

2x (ab) +- , 3ac-2b (x-b), and 5bx—4 (ax+b%). 2. Take 3a-1b+c from – 2a +16+ c. V 3. Find the continued product of 3x+1, 3x2 +}, *-*. 984 v 4. Divide 3.74 — 4ax: + a+x2–26x2 —%by 3x-ax+b.- abast

3

-4 5. Find the value of

2x+
44

[ocr errors]
[ocr errors]

6. Reduce the fraction

603 + 5x2 - 4

to its lowest terms. Find 3x – 11x' +4

its value when x = 4.

7. Extract the square root of 1=x+64x2 — 223 + 934.

1 1+2 8. Simplify the expression

22 1-2 1+

1

Х

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

10. Distribute £140 among A, B, and C, so that A shall have £10 more than B, and C £5 more than half the sum of the shares of A and B.

A=50 8

Berau es so

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION. — Midsummer, 1868.

THURSDAY, June 18th.-Morning 10 to 12.

GREEK.

chio

I. Translate into English :"Ανδρες στρατιώται, τα μεν δη Κύρου δηλον ότι ούτως έχει προς ημάς, ώσπερ τα ημέτερα προς εκείνον ούτε γαρ ημείς έτι εκείνου στρατιώται, (επεί γε ου συνεπόμεθα αυτώ,) ούτε εκείνος ημίν έτι μισθοδότης. "Ότι μέντοι αδικείσθαι νομίζει υφ' υμών, οίδα: ώστε και, μεταπεμπομένου αυτού, ουκ εθέλω ελθείν, το μεν μέγιστον αισχυνόμενος, ότι σύνoιδα εμαυτώ πάντα έψευσμένος αυτόν· έπειτα δε και δεδιώς, μη λαβών με δίκην επιθή ών νομίζει υπ' εμού ήδικήσθαι. Εμοι ούν δοκεί ουχ ώρα είναι ημίν καθεύδειν, ουδ' αμελείν ημών αυτών, αλλά βουλεύεσθαι, ό,τι χρή ποιείν εκ τούτων.

II. Grammatical Questions. 1. Write out the persons of oida. What is its imperative, infinitive, and participle ?

2. Decline στρατιώται, δεδιώς, εμαυτώ.

3. The present, future, perfect, and aorist (active) of έχει, νομίζει, έψευσμένος, λαβών.

4. Parse fully μεταπεμπομένου, επιθή, ό,τι.

5. What are the characteristics of the conjugations in Greek? Give examples of all of them that you can find in the extract. .

6. What are the augments in the Greek verb, and when are they used ? Give examples.

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.--Midsummer, 1868.

TAURSDAY, June 18th.-Morning, 12 to 1}.

CHEMISTRY.

1. What is the composition of the Atmosphere? and what reason is there for believing it to be a mechanical mixture ?

2. How is Nitric Acid prepared ?

3. Give two or three examples of Salts of the hydrochloric acid type.

4. How is Calomel prepared, and what is its formula ?

5. Give the composition by weight of Nitric Acid, Carbonic Oxide, and Sulphuric Acid.

6. Write out the symbols of the following bodies :-Caustic Potash, Chloride of Sodium, Alumina, Carbonate of Magnesium, Phosphoric Anhydride, Sulphuric Anhydride, Sulphuric Acid, Iodide of Potassium.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »