Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION. - December, 1862.

TUESDAY, December 16th.-- Afternoon, 2} to 4.

ARITHMETIC.

Examiner-Rev. G. H. STEVENS, M.A.

a

/

1 - 3

1. From six hundred and thirteen millions five hundred and nineteen, subtract six hundred and three thousand two hundred and forty. Give the answer both in figures and in words. Also, divide 2056200 by 354, and prove that your result is correct.

104-32. Find the sum of a hundred thousand farthings, ten thousand, bb 3fourpenny pieces, and a thousand half crowns.

3. Add together 6 fur. 21 poles 31 yds., 7 fur. 35 poles 41 yds., 5 fur. 12 poles 5 yds., and 3 fur. 17 poles 2; yds.; and reduce the result to inches.

4. Multiply £3. 188. 4 d. by 273; and divide 2374 cwt. 1 qr. 12 lbs. 12 oz. by 38. 5. Reduce to their simplest forms :

(i.) 24+ of 1 of 7+6,6. (ii.)

171-11%

1 of į x 5 of 3 (iii.) 4.

3 10

92 17

6. Find the value of i of £4. 14s. 5d. + £4. 148. 5d. • i

7. What is the value of an ounce of gold, if 7 oz. 2 dwts. 20 gr. is worth £21. 8s. 6d. ?

8. If 7 bushels of wheat cost the same as 21 bushels of oats, and the price of 6 bushels of oats is 16s. 6d., how much must be given for 63 quarters of wheat ?

9. A grocer purchases 84 lbs. of tea for £12. 58. At what price per lb. must he sell the tea to gain 15 per cent.? And what will be his gain per cent. if he sell it at the rate of 6 lbs. for a guinea ?

[blocks in formation]

1. Give a list of the Tudor Sovereigns, with dates. Specify in what way they were related to one another.

2. In what reigns has England been engaged in hostilities with Scotland ? Mention the principal circumstances which led to those hostilities, and the most important battles fought.

3. Give an account of any two of the following personages :Simon de Montfort, Sir Thomas More, Lambert Simnel, the Earl of Essex, Admiral Blake.

4. Mention the principal events in the reign of King John.

5. What was the dispute which led to the wars of the Roses ?

6. Mention the chief battles fought in the course of the civil war in the reign of Charles I.

7. Which of our Kings ascended the Throne with a defective title? Which Kings came to a violent end ?

ENGLAND

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.- December, 1862.

WEDNESDAY, December 17th.-Morning, 10 to 115.

LATIN.

Examiner-J. WINGFIELD, Esq., B.A.

I. Translate into English :Dum haec in colloquio geruntur, Caesari nuntiatum est, equites Ariovisti propius tumulum accedere, et ad nostros adequitare, lapides telaque in nostros conjicere. Caesar loquendi finem fecit, seque ad suos recepit, suisque imperavit, ne quod omnino telum in hostes rejicerent: nam etsi sine ullo periculo legionis delectae cum equitatu proelium fore videbat; tamen committendum non putabat, ut, pulsis hostibus, dici posset, eos a se per fidem in colloquio circumventos. Posteaquam in vulgus militum elatum est, qua arrogantia in colloquio Ariovistus usus, omni Gallia Romanis interdixisset ; impetumque in nostros ejus equites fecissent, eaque res colloquium ut diremisset ; multo major alacritas, studiumque pugnandi majus exercitui injectum est.

II. Grammatical Questions. 1. Decline haec, ullo, nostros, ejus, major, quod, eos, omni. 2. Decline the following nouns, stating their gender and declension :Caesari, tumulum, vulgus, fidem, exercitui, telum, legionis.

3. Give the perfect tense and supine of the following verbs :-accedere, fecit, videbat, diremisset, pugnandi, posset.

4. Parse fully, stating how they are governed :-equites, tumulum, proelium, Gallia, arrogantia.

5. Explain the use of the gerund: write down those gerunds that occur in the extract, parsing them fully.

6. Parse elatum est. What is the real nominative to it? Define impersonal verbs, and give instances.

7. Conjicere, rejicerent, injectum est, have the same simple verb in common. State what that verb is, and explain concisely the force that the preposition gives to each of these compounds.

8. From what verb does pulsis come ? Give its principal parts. Parse fore.

9. What part of speech is ne? What single word is used for et ne ? For et non ?

10. What part of the verb is committendum? Explain and parse it.

11. What verbs have no passive ? Define a deponent verb, and give

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »