Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

1. Translate into English :

(A.) Cognito Caesaris adventu, Ariovistus legatos ad eum mittit: quod antea de colloquio postulasset, id per se fieri licere, quoniam propius accessisset : seque id sine periculo facere posse existimare. Non respuit conditionem Caesar: jamque eum ad sanitatem reverti arbitrabatur, quum id, quod antea petenti denegasset, ultro polliceretur; magnamque in spem veniebat, pro suis tantis populique Romani in eum beneficiis, cognitis suis postulatis, fore uti pertinacia desisteret.

(B.) Ita proelium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt neque prius fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum millia passuum ex eo loco circiter quinquaginta pervenerint. Ibi perpauci, aut viribus confisi transnatare contenderunt, aut lintribus inventis sibi salutem repererunt. In his fuit Ariovistus, qui naviculam deligatam ad ripam nactus ea profugit.

II. Grammatical Questions. (1.) Go through the tenses :-mittit, denegasset, veniebat, destiterunt, pervenerint.

(2.) Decline the nouns,—adventu, periculo, loco, lintribus, spem, and state the gender of each.

(3.) Decline magnum, eum, omnis, his.

(4.) Parse fully, stating the government of each word: legatos, pertinacia, millia, ea, nactus, pervenerint.

(5.) Write the present, perfect, and supine of mittit, destiterunt, repererunt, facere, fieri, posse.

(6.) Explain the construction called the Ablative Absolute, and select any examples of it which occur in these extracts.

(7.) What kind of verb is licere? Explain how such verbs are

[ocr errors][merged small]

ENGLAND.

PRELIMINARY GENERAL EXAMINATION.- Midsummer, 1861.

TUESDAY, June 4th.-Morning, 11} to 1.

GREEK.

Examiner-JOHN WINGFIELD, Esq., B.A.

I. Translate into English :

Α. Ταύτα εν παροιμίαις λελάληκα υμίν» έρχεται ώρα ότε ουκέτι εν παροιμίαις λαλήσω υμίν, αλλά παρρησία περί του πατρός αναγγελώ υμίν. 'Εν εκείνη τη ημέρα εν τω ονόματί μου αιτήσεσθε και ου λέγω υμίν ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί υμών: αυτός γαρ ο πατήρ φιλεί υμάς, ότι εμείς εμέ πεφιλήκατε, και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του πατρός, και ελήλυθα εις τον κόσμον» πάλιν αφίημι τον κόσμον και πορεύομαι προς τον πατέρα. Λέγουσιν αυτή οι μαθηται αυτού· 'Ιδε, νύν παρρησία λαλείς, και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νύν οίδαμεν ότι οίδας πάντα, και ου χρείαν έχεις ένα τίς σε έρωτα· εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες.

Β. 'Απεκρίθη Ιησούς: Εάν εγώ δοξάζω εμαυτόν, η δόξα μου ουδέν έστιν· έστιν και πατήρ μου και δοξάζων με, δν υμείς λέγετε ότι Θεός υμών εστί. Και ουκ εγνώκατε αυτόν εγώ δε οίδα αυτόν και εάν είπω ότι ουκ οίδα αυτόν, έσομαι όμοιος υμών ψεύστης. 'Αλλ' οίδα αυτόν, και τον λόγον τηρώ.

II. Grammatical Questions. 1. Decline παροιμία, υμείς, όνομα, πατήρ, εκείνος, ψύστης.

2. Write out the tenses, έρχεται, φιλεϊ, αναγγελώ, αφίημι, οίδαμεν.

3. Give the future and perfect of the verbs πιστεύω, είμι, έρωτάω, έρχομαι.

4. Write down all the dative cases occurring in the first six lines stating briefly the reasons for their being in that case.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »