Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Bucher; and under 8 inches, stands 12 inches: now 36 and 18 mako 48, the
Answer in Inches; and 4813-4 feet, or just half a cord.

3. Admit the breadth to be 3 feet 11 inches, and height 3 feet 9 inches; required the content.

Under 3 feet at top, stands 70; and under 9 inches, is 18: 70 and 18, mako 88127 feet 4 inches or 7 Ito'l qr. 2 inches, the answer,

Yrs.

TABLE I.

Showing the amount of £1, or $1, at 5 and 6 per cent. per

annum, Compound Interest, for 20 years. Yrs.15 per cent. 6 per cent.| Yrs, 5 per cent. 6 per cent, 11,05000 1,06000 11 1,71034 | 1,89829 2 1,10250 1,12360 12 | 1,79585

1,79585 2,01219 31,15762 1,19101 13 1,88565 2,13292 4 1,21550 1,26247 14 1,97993 2,26090 5 1,27628 1,33822 15 2,07893 2,39655

1,34009 | 1,41851 16 2,18287 2,54727 7 1,40710 1,50363 17 | 2,29201

2,29201 2,69277 81,47745 1,59384 182,40661 2,85433

9 1,55132 1,68947 19 2,52695 3,02559 10 1,62889 | 1,79084 | 20 | 2,65329 | 3,20713 VII. The weights of the coins of the United States.

prot. grs. Eagles,

11 6

Standard Half-Eagles,

5 15

Gold. Quarter-Eagles,

2 194 Dollars,

17 8 Half-Dollars,

8 16

Standard Quarter-Dollars,

4 8

Silver, Dimes,

1 17 Half-Dimes,

204 Cents,

8 16

4 Half-Cents,

Copper.

8 The standard for gold coin is 11 parts pure gold, and one part alloy—the alloy to consist of silver and copper. The standard for silver coin is 1485 parts fine to 179 parts alloy-the alloy to be wholly copper.

ANNUITIES.
TABLE II. TABLE III.
Showing the amount of £1 annui- Showing the present worth
ty

, forborne for 31 years or un- of £l annuity, to contin
der, at 5 and 6 per cent. compound uc for 31 years, al 5 and
inlerest.

6 per cent compound ist.
5
6
5

6
1 | 1,000000 1,000000 0,9523811 0,943896
2 1 2,050000 2,060000 1,859410 1,833393
33,152500 3,183600 2,723248) 2,673012
1.4.4,310125 4,3746 163,545950 3,465106

5c 5,5256311 5,637193 4,3294771 4,212364
6 | 6,801913 6,975319 5,076692! 4,917324
71 8,142009 8,393838 5,786278 5,582381
89,549100, 9,897468 6,463213 6,203794
9 111,026564111,431316) 7,107822 6,801692
10 12,577892113,180770 7,7217351 7,360087
11 11,200787 14,971643 8,306411 7,886876
12 (15,91712616,869942 8,863252) 8,383844
13 (17,712982|18,882138 2,393573 8,852683
14 19,598632'21,015066 3,898641 9,294984
15 21,578564)23,275369 10,379658 9,712249
1 16 123,657492|25,672528)|10,837769 10,105895
17 25,840366,20,21238011;274066/10,477260
18 28,132385/30,905653 11,689587;10,827603
19 30,539004|33,759992 12,085321|11,158116
20 33,06595436,785592 12,46221011,469921
1 21 35,71925239,992727|12,821153 11,764077
| 22 38,50521443,392291||13,163003|12,041582
23 41,430475 46,995828|13,48857412,303380
24 44,501999,50,81557813,798642/12,550367
1 25 47,72709354,864512 14,093944/12,783356

26 451,133454 59,156382|14,37618513,003166 27 154,66912€ 63, 705765|| 14,643034 13,210534 | 28 158,40258368,528112||14,898127 13,406164 128 162,322712 73,639798||16,141073 13,590-91 (30 106,438847 79,058186||15,372461/13 764891 31 70,760790 84,801677|15,59281013.946

[ocr errors][ocr errors]

Yrs.

ANNUITIES.
TABLE II.

TABLE III.
Showing the amcunt of £1 annui- Showing the present worth

ty, forborne for 31 years or un of £i annuity, to continder, at 5 and 6 per cent. compound ue for 31 years, at 5 and interest.

6 per cent. compound int. 5 6

5

6 1 1,000000; 1,000000 0,9523811 0,943396 2 2,050000 2,060000 1,859410 1,833393 3 3,152500 3,183600|| 2,723248 2,673012

4,310125 4,374616| 3,545950 3,465106 5.! 5,5256311 5,6371934,329477 4,212364

6,801913/ 6,9753195,075692 4,917324 7 8,142009 8,393838 5,786278 5,582381

9,549109 9,897468 6,463213 6,209794 9 111,026564111,491316 7,107822) 6,801692 10 12,577892,13,180770|| 7,7217351 7,360087 11 1.1,206787114,971643 8,306414,7,886875 12 15,317126116,869942| 8,863252 8,383844 13 17,712982|18,882138| 9,393573 8,852683 14 19,598632 21,015066 3,898641 9,294984 15 21,578564/23,275969||10,379658 9,712249 16 123,657492 25,672528||10,837769 10,105895 17 25,840366,28,212380|11,274066 10,477260 18 28,132385|30,90565311,689587;10,827603 19 30,539004 33,759992|12,085321 11,158116 20 33,06595436,785592|12,462210 11,469921 21 35,719252;39,992727|12,821153 11,764077) 22 38,505214 43,39229113,163003|12,041582 23 41,430475 46,995828|13,488574 12,303380 24 44,501999, 50,815578|13,798642 12,550357 25 47,727099 54,86451214,093944 12,783356 26 51,11 3454 59,156382|14,3:518513,003166 27 154,66912€ 63,705765|14,643034 13,210534 28 58,40258368,52811214,898127 13,406164 .28 62,32271273,639798||15,141073/13,590-91 30 106,438847 79,058186|15,372451|13 764831 31 70,760790 84,801677||15,59281013.14

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

APPENDIX.

[ocr errors]
[ocr errors]

TABLES.

Gold,

Cts. Mills.

Dols.

[ocr errors]
[ocr errors]

ll Pwts.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

THE three following tables are calculated agreeable to an Act of Congress passed in November, 1792, making foreign Gold and Silver coins a legal tender for the payment of all debts and demands, at the several and respec: tive rates following, viz. The Gold Coins of Great Britain and Portugal, of their present standard, at the rate of 100 cents for every 27 grains of the actual weight thereof.—Those of France and Spain 27% grains of the actual weight thereof.-Spanish milled dollars weighing 17 pwt. 7 gr. equal to 100 cents, and in proportion for the parts of a dollar.-Crowns of France weighing 18 pwt. 17 equal to 110 cents, and in proportion for the parts of a Crown.-They have enacted, that every cent shåll contain 908 grains of copper, and every half-cent 104 grains

,

Cts. Mills.

[merged small][ocr errors]

TABLE IV.

[ocr errors]

NOW

Weights of several pieces of English, Portuguese and

French Gold Coins.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Gold,

Dols. Cts. Mills. Weights of English and Portuguese

in Dollars, Cents and Mills.

Cis. Mills. | Pwts.
Grs.

[ocr errors]

Dols. Cts. M. 16 0 0 8 0 4 664 2 33} 4 59 2 29: 9 14 45 2 7 22 6 3 61 3 6 14 8

16

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

TABLE V

TABLE VI. Weights of English and Portuguese Gold, Weights of French and Spanish Gold, in in Dollars, Cents and Mills.

Dollars, Cents and Mills.
Grs. Cts. Mills. || Pwts. Dols. Cts. Mills. Grs. Cts. Mills. || Pwts. Dols. Cts. Mills.
7
0

7

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors]

97

8881

APPENDIX.
VII. TABLE of Cents, answering to the Currencies

of the United States, with Sterling, fc. Note.The figures on the right hand of the space, Shewing the value of show the parts of a cent, or mills, &c.

6s. to 8s. to 7s.6d. 45.8d.15s. to 4s.6d. 4s. 10 d to
the the to the to the the to the

the

New Eng. Doll. | Doll. Doll. Doll. | Doll. Doll. Dollar.

Federal land, Viro | P. cents. cents. cents. cents. cents. cents.

Money. ginia, and

cents, 1 1 3 10 1 1 17 1 6 1 8

Kentuky

17 2 27 2 0 2 2

3 5 3 3 3

3 4

currency 3 3 1 3 3 5 3 5 5 5

Cents, 5 1

S. d. 41 5 5 4 1 4 4 ng 1 6 3

6 8

1 04 5 6 9 5 2 5 5 8 9 8 6 92 8 5

% 0 11 6 8 3 6 2 6.6 10 7 10 11 1

10 2

3 0 24 7 2 77 12 5 11 6 12 9 11 9

4. 03 81 11 1 8 3 8 8 14 21 13 3 14 81 13 6

3 0 31 9 12 5 9 3 10 16 15

16 6 15 3

6 10 13 8 10 4 11 1 17 81 16 6 18 5

17

7 11 15 21 J1 4 12 2 19 6 18 3 20 3 18

8

0 54 S.

9 11 16 6 12 5 13 3 21 4 20

20

10 2 33 3 25 26 6 42 8 40 44 4

41 3 50 37 5 40 64 21 60

61 5

0 B2 4 66 G 50 94 533 53 3 857 80

82

091 5 83 31 62 5| 66 6107 1100

102

14 0 10 6100 75 80 128 5 120 133 3

123

15 7'116 61 87 5 93 3150 140

143 5

16 8:133 3 100 106 6171 4 160 177 7 164 1 9 150 1112 5.120

1 01 192 8 180 200 184 6

11 10 166 6125 133 3214 2 200

205 1

19 11 183 3 137 5 146 6235 7220

11 244 4 225 6

20 12 200 150 160 257 1 240 266 6 246 i 13216 6162 5173 3278 5 260

266 6 14233 3175 186 6300 186 6300 280 311 1 287 1.

0 15 250 187 5200 321 4300

1333 3 16266 6/200 213 3342 8 320

3 77 355 5), 328 2

70 17283 3212 5226 6 364 2 340 377 7 348

348 7 18 300 225 240 385.6 360 400 19316 6237 5253 31407 11380

100

6 0 20 333 3 250 266 6428 5400 444 4

0 22 2

66 6

111 1

155 5

0 104 0 112

222 21

1288 8

41

307 6

4 21

369 2 422 21 3897 444 4 410 %

5 41

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »