Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]

This han

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

PUBLISHED BY SAMUEL GREEN, PROPRIETOR
OF THE CO2T RIGHT.

1815.

. F. & C. Starr, Stereotype Abundors... Hartford

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »