Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

|

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ου τί τώδε, ή ταδε δόξει λογιζόμενα
'Αλλα τί πέπρακται λέγων.

Lucian, Histor. Scribend.

By E.

Adward

Wortle

MONTAGU, Junior, Esq.

L O N D ON:

Printed for A. MILLAR, in the Strand

MDCCLIX.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »