Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOJ.. JIJ.

:

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITI

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. III.

MERRY WIVES OF WINDSOR,
WHAT YOU WILL,
MEASURE FOR MEASURE.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING

THE NEW OF PUBLIC LIBRARY

170103

48TOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

1908

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »