Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOL. III.

1

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. III.

MERRY WIVES OF WINDSOR,

WHAT YOU WILL,

MEASURE FOR MEASURE.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »