Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The poetical works

of Alexander Pope, Esq

Alexander Pope, Samuel Johnson, Homer

[graphic][subsumed][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »