Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

15

THE

LONDON ENCYCLOPÆDIA.

VOL. I.

A TO AMERICA.

J Haddon, Pruger, Castle Street, London.

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

PRINTED FOR THOMAS TEGG, 73, CHEAPSIDE;

SOLD BY N. HAILES, PICCADILLY; E. WILSON, ROYAL EXCHANGE; J. MASON, CITY ROAD;
BOWDERY & KERBY, OXFORD STREET:

GRIFFIN & CO. GLASGOW: J. CUMMING, DUBLIN: M. BAUDRY, PARIS: F. FLEISCHER, LEIPSIC;
AND WHIPPLE & LAWRENCE, SALEM, NORTH AMERICA.

1829.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »