Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

S. FLETCHER, PRINTER, BURLINGTON, VT.

JUSTICES OF THE SUPREME COURT,

DURING THE TIME EMBRACED IN THESE REPORTS.

CHARLES K. WILLIAMS, Chief Justice.
STEPHEN ROYCE,
JACOB COLLAMER,

Assistant Justices.
ISAAC F. REDFIELD,
MILO L. BENNETT,

A TABLE

OF

THE NAMES OF THE CASES

REPORTED IN THIS VOLUME.

Α'
Briggs, Stevens v.

44 Brooks & Co. v. Jewell,

470 Adams v. Clarke, 9 Brown, Tilden v.

164 Adams et al. v. Howard, 158, 560 Buck, Russell v.

147 Ainsworth v. Drew, 563 Button et al., Roberts v.

195 Alburgh, Harrington v.

132 Allen, adm’r, v. Fletcher et al., 274 Ames, Paddock et al. v.

515

С
Austin v. Tilden et al.,

325
Callender v. Sweat et al.,

160
B
Camp v. Scott & Trustee,

387 Canaan, Beech v.

485

Cannon et al. y. Norton et al., 178 Bacon, Ordway v.

378 Balch et al., McGregor v.

Card v. Curtis,

236 428 | Baldwin, Bishop v.

Carlisle, Wightman v.

296 145 Barron et al., Bell, adm'r, v.

Chase v. Scott,

77 307 Barton et al., Merriam, adm'r, v.

Clarke & Trustee, Wadsworth v. 139

501 Battles v. Braintree,

Clarke, Adams v.

9 348 Beach v. Beach,

Collamer et al., Rockwood y.

141 28 Beech v. Canaan,

485

Cong. Soc. of East Berkshire, Stone v. 86 Belden et al., Lyndon v.

Conner, Cross v.

394 423

Crane v. Warner, Bell, adm’r, v. Barron et al.,

40 307 Cross y. Conner,

394 Bishop v. Baldwin,

145 Blake et al., Judd v.

Cull et al., Rosseau et al. v.

83 410 Blodget v. Town of Royalton,

Curtis, Card v.

236 288 Boston India Rubber Factory v. Hoit, 92 Bradley, Strongs v.

55 Bradley, Temple v.

254 Brady, State v. 353 Danforth v. Grant,

283 Braintree, Battles v. 318 Darling et al., Hurd v.

214 Bridges v. Perry, 262) Day, Noyes v.

384

.D

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »