Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS,

VOL. X.

KING HENRY VI, PART I,

KING HENRY VI, PART II,

KING HENRY VI, PART III.

PUBLISHED BY

C. AND A. CONRAD & CO. PHILADELPHIA; CONRAD,

LUCAS, & CO. BALTIMORE; SOMERVELL AND

CONRAD, PETERSBURG; AND BONSAL,

CONRAD, & Co. NORFOLK.

L

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »