Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

The New Statistical Account of
Scotland: Dumfries, ...

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Scotland, Society for the Benefit of the Sons and Daughters of the Clergy

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]

THE NEW

STATISTICAL ACCOUNT

OF

SCOTL A N D.

VOL. IV

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »