Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Entered according to Act of Congress, in the year 1874

and 1875. By R. T. ROOT,

In the office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »