Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF

THE COUNCIL,

OF THE

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF WISCONSIN;

BEGUN AND HELD AT MADISON, THE SEAT OF.
GOVERNMENT, ON MONDAY, THE SEVENTH

DAY OF DECEMBER, IN THE YEAR OF

OUR LORD ONE THOUSAND EIGHT

HUNDRED AND FORTY.

MADISON:

WILLIAM W. WYM A N, PRINTER.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »