Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors]

BY

WILLIAM COWPER,

Of the Inner Temple, Esq.

IN TWO VOLUME S.

VOL. 1.

Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunæ,
Omnia pervolitat late loca, jamque sub auras
Erigitur, summique ferit laqucaria tecti.

Virg. Æn, viii,
So water, trembling in a polished vase,
Refleets the beam that plays upon its face;
The sportive light, uncertain where it falls,
Now strikes the roof, now flashes on the wails.

A NEW EDITION.

LONDON:
PRINTED FOR J.JOHNSON, IN ST. PAUL'S

CHURCH-YARD,

[merged small][ocr errors][ocr errors]

T. Bensley, Printer, Bolt Court, Fleet Street.

[blocks in formation]

W

hen an Author, by appearing in print, requests an audience of the Public, and is upon the point of speaking for himself, whoever presumes to step before him with a preface, and to say, “Nay, but hear me first," should have something worthy of attention to offer, or he will be justly deemed officious and impertinent. The judicious reader has probably, upon other occasions, been beforehand with me in this reflection : and I am not very willing it should now be applied to me,

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »